Aktuality

19.01.2022
Vážení přátelé, upozorňujeme na nové znění Stanov ČSV.
Stanovy ČSV nabývají platnosti dnem schválení, účinnosti 1. ledna 2022.
Dosavadní stanovy ČSV pozbývají platnosti 31. 12. 2021.


10.01.2022
Školení CIS

Shrnutí proběhlé akce:

Dne 8.ledna 2022 se v ZŠ Baška od 8.00-12.00 hod. konalo školení zájemců z řad včelařské odborné veřejnosti našeho okresu v programu CIS. Akce se zúčastnilo 15 přihlášených včelařů. Školitelem byl tajemník ČSV, přítel Ing. František Krejčí, který dokázal všechny zaujmout nejen v rovině odborné, ale také velmi zdařilou formou vtažení účastníků do dané problematiky. Věřím, že většina dotazů byla uspokojivě zodpovězena a účastníci tak byli obohaceni o nové informace a tipy, které jim do budoucna ulehčí práci s tímto programem. Děkuji všem zúčastněným za zájem a aktivně-odborný přístup k tématu a stejně tak děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto školení.

Reakce školitele:

Akci z pohledu školitele hodnotím kladně. Akce proběhla v čase dle domluvy. Technické zázemí bylo plně vyhovující, včetně dobře zorganizovaného občerstvení. Zúčastnění posluchači nejen, že vydrželi celou dlouhou přednášku udržet pozornost, ale reagovali na mnou podané informace dobrými doplňujícími dotazy. Dokonce jsme společně přišli na pár nápadů týkajících se vylepšení CISu.

/ Ing. František Krejčí /

Závěrem:

Závěrem bych chtěl poděkovat ředitelce školy Mgr. Renátě Válkové, která nám umožnila toto školení v ZŠ Baška realizovat a správci počítačové učebny panu Ing. Vítězslavu Vilišovi, který se postaral o technické zajištění zdárného průběhu akce.

Ing. arch. Aleš Jílek


06.01.2022
Upozorňujeme:

ZO Bukovec-Písek
ZO Fryčovice
ZO Frýdek-Místek
ZO Krmelín
ZO Mosty u Jablunkova
ZO Paskov
ZO Smilovice,

že členské příspěvky měly být uhrazeny do 31.12.2021 na účet centrály ČSV č. 7430011/0100 u Komerční banky. Variabilní symbol: evidenční číslo ZO, konstantní symbol: 0558.
Vyzýváme tyto organizace, pokud do dnešního dne platbu neprovedly, aby tak neprodleně učinily.

Nezapomeňte, přátelé, provést také uzávěrku a zaevidovat úhradu v systému CIS.

(Pokud nejsou členské příspěvky vyrovnány do 31. prosince 2021 včetně, mohou být ZO ČSV, z. s., která je v prodlení, účtovány vícenáklady (telefony, urgence) formou penále ve výši 2 % z odváděné částky členského příspěvku za každý započatý měsíc prodlení (viz Směrnice 1/2016 čl. III. odst. 4). Členům takovéto ZO ČSV, z. s. je dle Statutu SF § 4 odst. 3 pozastavena výplata příspěvku ze Svépomocného fondu ČSV, z. s. na dobu, kdy je jejich ZO ČSV, z. s. v prodlení s odvodem členských příspěvků ČSV, z. s., včetně případného penále.)


06.01.2022
Upozornění SVS (SVS/2021/098406-T) pro katastrální území Bílá. Přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli nebo vzorku včel ošetřujících plod na původce moru včelího plodu. Viz. stránky SVS.05.01.2022
Vyhláška č. 511/2021 Sb. ze dne 15.12.2021 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad s účinností od 1. 1. 2022 změnila podmínky cestovních náhrad. Více info v odkazu na svazových stránkách.


05.01.2022
Informace o dotacích na včelařská opatření. Infolinka pro případné dotazy 222 871 871.


03.01.2022
Výsledek hlasování výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek, dle Stanov Českého svazu včelařů, z.s.
Rozhodnutí I.-V./2021 mimo zasedání dle části IV., článek 34, bod 9. Stanov ČSV, z.s.


03.01.2022
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2022.20.12.2021
Dnes, 20. prosince 2021 v 17h. proběhne zasedání POV.


15.12.2021
Připomínáme, že dne 08.01.2022 se v budově ZŠ Baška koná školení CIS s panem Krejčím. K dispozici stále volná místa. Zájemci se mohou hlásit na oofrydekmistek@vcelarstvi.cz nebo příteli Turoňovi na tel: 602 512 480.


15.12.2021
Vážení přátelé, v příloze naleznete Zprávu Ústřední kontrolní komise pro XI. sjezd ČSV, z.s. a také schválené Usnesení z toho sjezdu.


13.12.2021
Post na funkci předsedy ČSV, z.s. pro léta 2021-2025, obhájila dne 12.12.2021 v demokratické volbě přítelkyně Mgr. Jarmila Machová.
Z celkového počtu hlasů 69 přítomných členů republikového výboru získala 36 hlasů.
Protikandidáti - přítel MVDr. Martin Kamler získal 29 hlasů a přítel Ing. Jiří Kalenda získal 3 hlasy, jeden volební lístek byl neplatný.

Respektujeme tuto volbu a věříme v šanci na upřimné, čestné a správné nasměrování Svazu pod novým vedením, ale i na jeho sílu realizovat nutné změny ve fungování a modernizaci ČSV, z.s., stejně jako v dobrou spolupráci s naší okresní organizací v následujících letech.

Sláva vítězům, čest poraženým. Všem kandidátům patří bezvyjímky poděkování za jejich práci a úsilí.


10.12.2021


07.12.2021

Vážení přátelé, včelaři okresu Frýdek-Místek,

vítejte v kanceláři okresní organizace Frýdek-Místek, tak jak nám ji zanechali a předali p. Poništ, pí. Cholavová a další členové bývalého předsednictva plného pracovitých, čestných, zodpovědných a svědomitých funkcionářů, dne 05.12.2021 - https://www.oocsvfm.cz/fotogalerie/.

Budí to ve vás otázky stejně jako v nás?

Myslíte si, že existují dokumenty, které je zákonná povinnost archivovat, a že jsou tyto obsahem těchto šanonů? Ptáte se, proč se z peněz určených včelařům tak dlouho hradil tento zbytečný prostor pro skladování několika šanonů, starého haraburdí a zatuchlého vzduchu? Připadá vám absurdní při pohledu na prázdné police, že okresní organizace je schopna za měsíc spotřebovat 6 balení kancelářského papíru A4, tři tonery s výtěžností 1.000 stran každý, několik diářů, 3000 ks kancelářských spojovačů do sešívaček a mnoho dalších a dalších kancelářských a drogistických potřeb? Myslíte si, že když se nakoupí gelové formy na odlévání voskových svíček za několik tisíc, že je nutně musíme jako spolek vlastnit? Kolik z vás asi dostalo k životnímu jubileu drahé dárkové koše? Domníváte se, že když vlastníte tři spolkové tiskárny, tak tisky nemůžete nechat zadat u vašich dětí, které mají IČ na něco úplně jiného, či jiných firem a zaplatit další tisíce ze společných peněz včelařů? Zkusíte si tipnout, kolik stál ten slavný, nic neříkající Poništův Almanach, skládající se z několika stran, fólie a kroužkové vazby? Že vám nepřipadá 12 tisíc jako špatný žert? Domníváte se, že máme v organizacích dostatek vlastního medu a vosku a tedy jej nemusíme nakupovat z Prahy, z Václavského náměstí, od různých firem pana Jana Šmída, opět a znovu za desetitisíce korun ze spolkové okresní kasy? Přijde vám logické, že peníze získané z dotačních titulů MS kraje, pod hlavičkou ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek, by měly být maximálně využity ku prospěchu včelařů okresu Frýdek-Místek a naší okresní organizace? Ptáte se, kdo schválil výdaje na výstavu Příroda a včely ve výši cca. 60 tisíc korun v roce 2021 a mnohé další výdaje, když výbor nebyl svolán a rozpočet nebyl schválen? Existuje vůbec schválený rozpočet na rok 2020 a 2021? Ptáte se, proč jsme zaplatili za jakousi mimořádnou konferenci, která se nekonala a ani nemohla? Chtěli byste znát řádné vyúčtování dotačních titulů? Ptáte se, proč byly ve funkcích osoby, které nebyly uvedeny v registrační listině spolku? Chtěli byste znát odpověď na to, komu se účtovaly a na jakém základě cestovní náhrady? Věříte, že náklady na osobní spory si musíte platit sami a nemohou vám je zaplatit všichni včelaři okresu? Žili jste v domnění, že dokumenty ČSV musí být vždy podepsány dvěma osobami?

Co tedy vlastně v pojetí bývalého předsednictva znamenaly pojmy jako účelné vynakládání prostředků a postupování s péčí řádného hospodáře?

A na světlo vyplouvají postupně další a další otázky a otazníky.

Věříme, že nám na ně časem odpoví orgány činné v trestním řízení, kterým celou tuto věc postupujeme.

Ing.arch. Aleš Jílek - předseda ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek


06.12.2021
Informace o včelařských eurodotacích.


03.12.2021


30.11.2021
XI. sjezd ČSV, z.s. proběhne dne 11.-12. prosince 2021 v Top hotelu Praha. Sjezd bude volit nové nejvyšší představitele ČSV, z.s. na období 2021-2025.
Kandidátem do republikového výboru a předsednictva za náš okres je přítel Ing. Vladimír Procházka, MBA.

Kandidáti na funkci předsedy ČSV, z.s. jsou přátelé:

Mgr. Jarmila Machová ( *1961 ) Praha

stávající předsedkyně ČSV, z.s.


Ing. Jiří Kalenda ( *1957 ) Zlín 

představení kandidáta - https://kalendajiri.blogspot.com/


MVDr. Martin Kamler ( *1979 ) Máslovice


28.11.2021                                                                                                                                           Plánovaná schůzka za účelem předání kompletní agendy, která měla proběhnout 26.11.2021 v 8:30 hod. v sídle okresní organizace na adrese Sadová 606, Frýdek-Místek, byla opět ze strany bývalého člena předsednictva Miroslava Poništa st., zrušena.


25.11.2021                                                                                                                                                  Usnesení o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku.


24.11.2021                                                                                                                                                Informace z přátelského setkání v Chlebovicích.


23.11.2021                                                                                                                                                 Informace o ohnisku moru včelího plodu v Oldřichovicích a stanovení rozsahu ochranného pásma.


22.11.2021                                                                                                                                                       Po domluvě na přátelském setkání VOO a předsedů ZO v Chlebovicích dne 21.11.2021 přikládáme návod, kterým si v případě zájmu můžete email, přidělený základní organizaci, jednoduše přesměrovat do své soukromé schránky. Toto nastavení Vám zajistí, že emaily, směrované do adresy ZO  xxx@vcelarstvi.cz budou přeposílány do emailové adresy Vámi zadané a Vy tak budete informováni o jejich doručení.                                                                                                                                             Rádi bychom, aby se komunikace mezi OO a ZO zlepšila, abychom od Vás dostávali zpětnou vazbu. Budeme se maximálně snažit tyto emaily využívat k podstatným věcem, informování členů a organizačním záležitostem.


22.11.2021                                                                                                                                                         V návaznosti na Mimořádné opatření při epidemii onemocnění covid-19 ze dne 20.11.2021 https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-22-11-2021.pdf dochází s účinností od 22. 11. 2021 k následujícím omezení:


22.11.2021                                                                                                                                    Zveřejňujeme USNESENÍ soudu ze dne 20.10.2021, s výslovným souhlasem JUDr. Karla Brucklera. Poznámka: Z tohoto rozhodnutí je zřejmé, že u prodeje daného majetku podle stanov nepostačuje prostá většina přítomných, ale kvalifikovaná většina všech členů RV. A v souladu s judikaturou NS ČR je cena a podmínky platby nedílnou součástí smlouvy o převodu obchodního podílu, tedy nestačí, že o úmyslu prodat rozhodne kvalifikovaná většina, a o ceně a podmínkách rozhodne nadpoloviční většina přítomných.


10.11.2021                                                                                                                                                    Vážení přátelé včelaři, členové výboru okresní organizace Frýdek-Místek, dovolujeme si Vás pozvat na zasedání Výboru OO, který se bude konat 21.11.2021 v Chlebovicích.


04.11.2021                                                                                                                                           Stanovisto ÚKK k podnětu Bc. Miroslava Poništa ze dne 20.10.2021.


02.11.2021                                                                                                                                                  Dnes, 02.11.2021, byl schválen registrační list pobočného spolku ČSV, z.s., OO Frýdek-Místek.


01.11.2021                                                                                                                                                         Aktuální informace o probíhající předávce agendy OO. Př. Poništ st. přislíbil termín předání na 24.-26.11.2021.


30.10.2021                                                                                                                                          Republikový výbor a ÚKK na svém zasedání 30.10.2021 konstatovali, že průběh volebních zasedání OO Frýdek Místek, tj. konference z 5.9.2020 a výboru ze dne 14.10.2021 je platný a uložil bývalému vedení OO Frýdek-Místek předat novému vedení agendu organizace, v zájmu hladkého průběhu předání agendy pověřuje Stanislava Doležela, člena ÚKK, jakožto mediátora pomoci při předání agendy.


29.10.2021                                                                                                                                                         Žádáme představitele ZO našeho okresu, aby v případě zájmu zaslali aktivity, které chtějí, aby byly zařazeny do plánu práce našeho okresu na rok 2022 a to nejpozději do 15.11.2021 na emailovou adresu oofrydekmistek@vcelarstvi.cz.


25.10.2021                                                                                                                                            Předseda Návrhové komise Ing.Luděk Krkoška provedl opravu administrativní chyby v zápisu a usnesení z Okresní konference, která se vyskytla ve jméně řádně zvoleného člena výboru, přítele Romana Kozla. Tento opravený dokument byl zaslán do centrály ČSV z.s. v Praze.


Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek - © 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!