Archiv aktualit 2022


27.12.2022
Rozhodnutí č.j. SZIF20220754552 o dotaci 1.D. - Informace o možnosti podání odvolání

Vážení přátelé,

Český svaz včelařů, z. s. jakožto žadatel o dotaci 1.D. obdržel 21.12.2022 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D pro r. 2022. Součástí rozhodnutí je i bod III.1. Ověření v ústřední evidenci včel.

V příloze tohoto dopisu najdete tabulky (Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4) s registračními čísly těchto chovatelů, kteří nesplnili některou z podmínek dotace, a s uvedením počtu včelstev, na který bylo požádáno o dotaci, počtu včelstev v ÚE a rozdílu mezi těmito počty, vše seřazeno podle příslušnosti k základní organizaci.

Jsme v časové tísni vzhledem k tomu, že odvolací lhůta proti zamítavému rozhodnutí je krátká, proto se tímto obracíme na chovatele, aby si v přiložených tabulkách ověřili, zda se jich možnost odvolání netýká, a na vás funkcionáře základních organizací o pomoc a informování chovatelů v přiložených tabulkách.

Výňatek z Rozhodnutí: III.1.

Ověření v ústřední evidenci včel

Fond dne 9. 12. 2022 ověřil registraci chovatelů včel dotazem do ÚE a počty včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s počty včelstev evidovaných v ÚE k 1. 9. 2022 v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Po ověření Fond zjistil, že níže uvedeným chovatelům včel nelze poskytnout dotaci z následujících důvodů:

a) V příloze č. 2 tohoto rozhodnutí je uvedeno 823 chovatelů včel s počtem 6 400 zazimovaných včelstev, kteří nemají evidovaná včelstva k 1. 9. 2022 v ÚE a tím nesplňují podmínky dle bodu 4 části B dotačního programu 1.D. Zásad.

b) V příloze č. 3 tohoto rozhodnutí je uvedeno 21 chovatelů včel s počtem 83 zazimovaných včelstev, kteří mají v ÚE uvedený datum zrušení registrace a tím nesplňují podmínky dle bodu 4 části B dotačního programu 1.D. Zásad.

c) není příloha

d) V příloze č. 4 tohoto rozhodnutí je uvedeno 198 chovatelů včel s počtem 428 zazimovaných včelstev, kteří mají v ÚE menší počet včelstev než uvedli v požadavku, a proto dle bodu 6 písm. g) části B dotačního programu 1.D. Zásad do výpočtu výše dotace byl použit počet evidovaný v ÚE.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 31. 12. 2022 prostřednictvím Českého svazu včelařů, z.s., Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1 poštou nebo na email rueckerova@vcelarstvi.cz, sulcova@vcelarstvi.cz.

Prosíme chovatele, aby si zkontrolovali, zda v přiložených tabulkách není uvedeno jejich registrační číslo chovatele. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jarmila Machová, v. r.

předsedkyně

Ing. František Krejčí, v. r.

tajemník


27.12.2022
ROZHODNUTÍ SZIF v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 1 odst. 2 písm. a) a z) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o SZIF"), rozhodl podle § 2d odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1408/2013, v platném znění, a v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zásady"), t a k t o:

Žadateli:

Český svaz včelařů, z.s.

IČ: 00443239

Se sídlem: Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1

Bankovní spojení: 907390/5500

se v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství poskytuje dotace ve výši 99 547 966 Kč pro rok 2022

Fond žádost posoudil a dne 9. 12. 2022 ověřil registraci chovatelů včel dotazem do ÚE a počty včelstev v jednotlivých požadavcích, zda souhlasí s počty včelstev evidovaných v ÚE k datu 1. 9. 2022 v souladu s vyhláškou č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Po ověření Fond shledal, že na 636 892 zazimovaných včelstev lze poskytnout dotaci.

Pro výpočet dotace byla použita sazba ve výši 156,61 Kč na 1 zazimované včelstvo. Sazbu potvrzenou Ministerstvem zemědělství ČR Fond stanovil následovně:

Alokovaná částka pro rok 2022: 105 000 000 Kč

Zajištění administrace dotace: 5 % z alokované částky tj. 5 250 000 Kč

Uznaný počet včelstev: 636 892

Výpočet sazby: 105 000 000 - 5 250 000 = 99 750 000 Kč/636 892 = 156,61 Kč/1 zazimované včelstvo Celková výše dotace na zazimovaná včelstva evidovaná v ústřední evidenci je tvořena součtem včelstev jednotlivých uznaných požadavků od chovatelů včel, tj. 99 720 392 Kč. Při výpočtu dotace Fond postupoval tak, že u jednotlivých požadavků byla vypočtená částka zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů.

Sekretariát ČSV vyplatí dotaci 1.D. na účty jednotlivých ZO ČSV (a jednotlivě nečlenům) v nejkratším možném termínu po připsání finančních prostředků na účet sekretariátu.

TERMÍN výplaty a vyúčtování dotace 1.D. za rok 2022 pro ZO ČSV je do 31.1.2023, následně ZO odešle ke zpracování na příslušnou OO ČSV. OO ČSV zpracuje a zašle na sekretariát ČSV do 15.2.2023.


21.12.2022


19.12.2022
Vážení přátelé včelaři, vypočtenou částku určenou na administraci dotace 1.D pro rok 2022 pro ZO ČSV najdete v programu CIS pod záložkami NASTAVENÍ ZO - DOTACE - a třetí sloupec zprava je "Celkem dotace na administraci". Částka je v řádku roku 2022.
Připravujte si, prosím, k předložení doklady o nákladech, které ZO ČSV vynaložila na administraci dotace 1.D. Jedná se o kancelářský materiál a potřeby (např. cartridge do tiskáren, papíry, obálky, tiskopisy - příjmové a výdajové doklady, pokladní deník, propisky, atd.), poštovné (korespondenční lístky, poštovní známky nebo doklad o poslané zásilce), nájemné za pronájem sálu na výplatu dotace (NELZE HRADIT OBČERSTVENÍ!!), cestovné funkcionářů, kteří prováděli ověření údajů o počtu včelstev ("kontroly") stanovišť (vyplněný, podepsaný vypočítaný cestovní příkaz, se všemi náležitostmi), telefonní dobíjecí kupony, apod.
ZO ČSV, z.s., předloží originály (úředně ověřené kopie) dokladů nejpozději do 31.12.2022.


29.11.2022
Dobrý den vážení přátelé,
s odkazem na nedělní zasedání výboru OO ČSV Frýdek-Místek rozšířené o předsedy a nákazové referenty, zasílám níže popis průběhu odběru včelí měli v ochranném pásmu moru včelího plodu v okrese Frýdek-Místek, na kterém jsme se domluvili.
V případě nejasností kontaktujte mne nebo paní MVDr. Baštinskou.
Za spolupráci proti MVP předem děkuji.

S pozdravem Aleš Pink nákazový referent OO ČSV Frýdek Místek


29.11.2022


25.11.2022
Vážení přátelé včelaři, vypočtenou částku určenou na administraci dotace 1.D pro rok 2022 pro ZO ČSV najdete v programu CIS pod záložkami NASTAVENÍ ZO - DOTACE - a třetí sloupec zprava je "Celkem dotace na administraci". Částka je v řádku roku 2022.
Připravujte si, prosím, k předložení doklady o nákladech, které ZO ČSV vynaložila na administraci dotace 1.D. Jedná se o kancelářský materiál a potřeby (např. cartridge do tiskáren, papíry, obálky, tiskopisy - příjmové a výdajové doklady, pokladní deník, propisky, atd.), poštovné (korespondenční lístky, poštovní známky nebo doklad o poslané zásilce), nájemné za pronájem sálu na výplatu dotace (NELZE HRADIT OBČERSTVENÍ!!), cestovné funkcionářů, kteří prováděli ověření údajů o počtu včelstev ("kontroly") stanovišť (vyplněný, podepsaný vypočítaný cestovní příkaz, se všemi náležitostmi), telefonní dobíjecí kupony, apod.
ZO ČSV, z.s., předloží originály (úředně ověřené kopie) dokladů nejpozději do 31.12.2022.
Pokud již doklady máte připraveny, můžete je s sebou vzít na nedělní zasedání výboru, kde je od Vás přeberu.

Monika Navrátilová


16.11.2022
Co včely umí a co je trápí

Shrnutí proběhlé akce:
V sobotu 12.11.2022 od 9.00 do 13.00 hodin proběhla v kinosále kulturního centra ve Frýdlantě nad Ostravicí odborná přednáška Ing. Dalibora Titěry, CSc. pod názvem: "Co včely umí a co je trápí".
Akce se zúčastnilo cca. 50 včelařů. Letošní vzdělávací cyklus pod hlavičkou ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek byl touto přednáškou ukončen. Po Ing. Františku Krejčím, Mgr. Jiřím Danihlíkovi, Ph.D., MVDr. Martinu Kamlerovi a kurzech chovu matek vedených našimi chovateli a učiteli včelařství Bc. Martinem Carbolem a Jaroslavem Kopečkem, byl Ing. Dalibor Titěra, CSc, posledním přednášejícím a tím vzdělávací cyklus roku 2022 můžeme považovat za úspěšně uzavřený.
Přítel Ing. Dalibor Titěra, CSc ( *1955 ) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze a nyní pracuje jako badatel ve Výzkumném ústavu včelařském v Dole, kde je vedoucím akreditované zkušební laboratoře. Tato laboratoř například ověřuje kvalitu medu, dodává potvrzení o zdravotním stavu včel a vyšetřuje příčiny úhynu včel. K hlavní specializaci Ing. Titěry patří inseminace včelích matek, které provádí po celé Evropě. Vyučuje včelařství na České zemědělské univerzitě v Praze a na dalších školách.

Krátká reakce školitele:
Přednáším včelařům od roku 1975, takže těch přednášek už bylo opravdu hodně. Někam zajedu jednou, jinam jezdím pravidelně. Přímo ve Frýdlantu nad Ostravicí jsem byl v sobotu poprvé. Co musím hlavně ocenit, byla hladká a současně detailní organizace celé akce ze strany pořadatelů. Vybraný čas - sobota dopoledne - je tradičním termínem pro schůze. Na soboty ale máme často mnoho náročných plánů a někteří z pozvaných v mnoha důvodů nepříjdou. Moje zkušenost je taková, že se postupně a pomalu spolky přeorientovávají na večery všedních dnů. Účast bývá často zřetelně vyšší, než o víkendu. Ale to může být pochopitelně krajově rozmanité. Velice spokojen jsem byl s přednáškovým místem - místním kinosálem. Dobrá projekční plocha, stupňovité auditorium, akustika zvládnutelná bez mikrofonu a zesilovače - to všechno přispělo k tomu, že nastane atmosféra vzájemné důvěry mezi lektorem a posluchači. Bylo cítit, že převažuje souhlas, nikoliv odpor. Přispělo k tomu i to, že jsme, zdá se, přijali základní myšlenku společného dopoledne a totiž tu, že včely dokážou díky desítky milionů let dlouhé zkušenosti zvládat jakoukoliv nepřízeň prostředí. Naproti tomu lidé, resp. někteří včelaři, by rádi přeměnili včely na pouhý zdroj svého výdělku. Mají-li včely přežít, musíme se od nich učit. Máme-li něco k řešení, ptejme se, jak to včely dělaly, když jim do toho ještě člověk nezasahoval.

S pozdravem a přáním mnoha úspěchůIng. Dalibor Titěra, CSc

Závěrem bych chtěl poděkovat nejen přednášejícímu za vysokou odbornou úroveň přednášky, lidský přístup a chuť erudovaně odpovídat na množství dotazů, které byly z řad posluchačů kladeny, ale samozřejmě úžasně spolupracujícímu KC Frýdlant nad Ostravicí a jeho paní ředitelce Ing. Kateřině Kaiserové a dále pořadatelům Monice Navrátilové a Ing. Tomáši Turoňovi za jejich aktivní přístup a nasazení. O plánovaných vzdělávacích akcích v roce následujícím budete včas informování na www.oocsvfm.cz.
Budeme rovněž rádi za vaše případné připomínky, podněty či náměty.

S přáním pěkného dne Ing.arch. Aleš Jílek


14.11.2022
Informace o výsledku jednání zástupců včelařských organizací a zástupců krajského úřadu MSK v Ostravě.

Ačkoliv to vzhledem k probíhající energetické krizi a nutným úsporným opatřením vypadalo s krajskými dotacemi nejistě, nakonec se i letos vešla do návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace pro včelaře na podporu včelařství v nezměněné výši 2.000.000 Kč. Rozpočet se bude schvalovat 15. prosince 2022.
Jak bylo dohodnuto na setkání zástupců všech včelařských spolků MS kraje v říjnu, pověření zástupci, Aleš Pink, Ing. Martin Čecháček a Mgr. Václava Sciskala, osobně jednali se zástupci Moravskoslezského kraje ve věci finanční podpory společného řešení situace nebezpečných nákaz mor včelího plodu a hniloba včelího plodu.
8.11.2022 se na společné schůzce podařilo dohodnout, aby část těchto peněz, cca 600 000 Kč, byla aktivně využita v boji proti moru včelího plodu a hniloby včelího plodu v okrese Frýdek-Místek.
Ve spolupráci s MVDr. Martinem Kamlerem a Ing. Daliborem Tiťerou CSc., byla vypracována metodika monitoringu nebezpečných nákaz. S touto metodikou budou zástupci ZO seznámení na zasedání výboru, rozšířeného o zástupce ZO a nákazové referenty dne 27.11. 2022 ve Vendryni.
O dotaci pak budou moci žádat spolky, organizace nebo okresní organizace, toto bude ještě dále upřesněno. Zbylá částka do 2 milionů bude použita na obnovu včelích úlu, jako tomu bylo doposud. Podmínky se připraví začátkem roku. Technické věci budeme ve spolupráci s MSK dodatečně ladit.
Chtěl bych poděkovat za pochopení a podporu zástupcům MSK, zástupcům OO ČSV a všem zástupcům spolků našeho kraje.

Aleš Pink Nákazový referent OO ČSV Frýdek-Místek


10.11.2022
Připomínáme, že v sobotu 12.11.2022 od 9h. proběhne přednáška př. Ing. Dalibora Titěry, CSc. na téma Co včely umí a co je trápí. Stále jsou volná místa. (registrace zde: https://www.oocsvfm.cz/kalendar-akci-2022/ ).
Dále upozorňujeme účastníky na dopravní omezení. Velké parkoviště mezi Kulturním domem a obchodním domem Albert bude uzavřeno, využijte, prosím, jiné parkovací plochy v okolí.

(https://www.frydlantno.cz/upozorneni%2Dna%2Ddocasne%2Duzavreni%2Dparkoviste/d-28293).


07.11.2022
Zítra, dne 08.11.2022 v 13:15 hod. proběhne jednání zástupců včelařských organizací MS kraje na Krajském úřadě v Ostravě ve věci finanční podpory společného řešení situace nebezpečných nákaz mor včelího plodu a hniloba včelího plodu. O výsledcích jednání vás budeme informovat zde, na webu oocsvfm.cz.


31.10.2022
Dne 01.11.2022 proběhne od 17.30 na adrese 28.října 1639, 738 01 Frýdek-Místek zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.


24.10.2022
Setkání včelařských spolků Moravskoslezského kraje

Předsenictvo ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek iniciovalo setkání zástupců všech včelařských spolků Moravskoslezského kraje, které se uskutečnilo dne 21.10.2022 v Ostravě, za účelem společného postupu při řešení nákazové situace.
Zástupci ČSV, z.s., okresních organizací Frýdek-Místek, Ostrava, Karviná, Bruntál, Opava, Včelařského spolku Moravy a Slezska, Včelařského spolku pro Frýdek, Dobrou a okolí a Včelařského spolku Oldřichovice podpořili společný postup ve věci řešení zabránění šíření nákaz mor a hniloba včelího plodu.
Za náš okres se zúčastnili jednání Ing.arch. Aleš Jílek, Jaroslav Kopeček a Aleš Pink. Pozvání rovněž přijali zástupci KVS, veterinární inspektoři MVDr. Marie Baštinská a MVDr. Jana Cihlářová. Účastníci jednání byli jednak seznámeni s aktuálním stavem nákazy v našem kraji a dále s metodikou detekce a postupu vyšetření, kterou zpracoval přítel Pink ve spolupráci s pracovníky VÚV Dol MVDr. Martinem Kamlerem a Ing. Daliborem Titěrou, CSc., a která zajistí efektivnější formu vyhledání potenciálně napadených včelnic a následné konkrétní cílené dohledání napadených včelstev a včasný zásah včelaře a SVS.
Cílem je včasný a přesně cílený zásah a maximální zabránění šíření nákazy.
Zástupci včelařských spolků uzavřeli Memorandum, ve kterém pověřují svoje zástupce: Aleše Pinka, Ing. Martina Čecháčka a Mgr. Václava Sciskalu pro zastupování při jednání s Moravskoslezským krajem ve věci finanční podpory společného řešení situace nebezpečných nákaz mor včelího plodu a hniloba včelího plodu.
Zástupci se rovněž shodli na nutnosti rozšíření osvěty a vzdělávání na tato témata celé včelařské veřejnosti v našem kraji.
Věřím, že zástupci MSK pochopí naléhavost situace a podpoří realizaci nápravných opatření. Situace je totiž vážná a není tedy na co čekat. Co ale stále platilo, platí a bude platit je zodpovědnost každého jednotlivého včelaře, jeho schopnost rozeznat včas nákazu dle jejich charakteristických příznaků, jeho vůle a síla se s ní rychle a účinně vypořádat a v neposlední řadě i jeho solidarita s okolními včelaři.

Ing. arch. Aleš Jílek


21.10.2022
Vážení přátelé, aktuálně naleznete v CISu pozvánku na školení Datové schránky.
Bude on-line a proběhne 31.10.2022 od 17:00 do 18:30. Na školení je třeba se předem registrovat - kapacita je omezená. Podrobnosti najdete v předchozí zprávě na nástěnce v CISu - "Datové schránky - školení".
Dnes vyšel článek na Seznamu, mimo jiné i o tom, že všechny spolky dostanou povinně od státu Datovou schránku. Takže se to týká všech ZO a OO ČSV.


10.10.2022
Vážení přátelé včelaři,
oslovil jsem MVDr. Janu Cihlářovou - veterinární inspektorku (KVS Státní veterinární správa pro MSK) o zpracování přehledné informace k tématu Hniloby včelího plodu, jak přesněji uvádí European foulbrood, evropská hniloba plodu, EFB. Z uvedeného vyplývá nejen to, že podmínky u nás jsou ideální pro rozšíření této choroby a proto je potřeba být ostražitým, ale i přehledné základní informace jak nemoc vzniká a příčiny rozšíření, včelařská praxe - co činit, či čeho se naopak vyvarovat, jak ji včas detekovat, povinost ji hlásit a další důležité informace.
Najděte si čas a prostudujte si tyto informace a předávejte je dál mezi ostatní včelaře. V tomto úhlu pohledu si odpovídáme vzájemně za zdravotní situaci našich včelstev.
S přátelským pozdravem
Ing.arch. Aleš Jílek


07.10.2022
Morová apokalypsa podkreslená hnilobou.
Ano, hovořím o moru včelího plodu a hnilobě včelího plodu, které začínají paralyzovat náš okres a nikoliv o morových ranách středověku. Stojíme v našem okrese na okraji propasti a pokud nezměníme přístup, spadneme do ní všichni, hezky jeden po druhém.
Pokud nebudeme včas jako jednotlivci reagovat, tzn. rozpoznávat a likvidovat včelstva zasažená, a budeme čekat na zásah SVS a výplaty náhrad, schovávat včelstva či zařízení před kontrolou, nechávat umírající včelstva vylupovat včelstvy zdravými či doufat v uzdravení našich včelstev Duchem svatým, nepřijmeme-li zároveň za své pracná schémata ozdravení včelstev a pravidelné laboratorní kontroly, pak nás v následujících letech postihne skutečná morová rána, která bude mít blízko k včelařské apokalypse, která má a bude mít bezpochyby přesah i mimo náš okres.

Z hlediska vývoje a statistických dat můžeme dnes jen konstatovat, že k ní máme dobře nakročeno. Jak jinak si totiž vysvětlit, že letos k 16.09.2022 máme 444 pozitivních včelstev, 21 ohnisek, 19 nepotvrzených podezření a dalších 9 nových podezření?
Kdo si myslí, že se schová, či že se ho to netýká, je na velkém omylu.
Sledovat, kontrolovat a vyvozovat včasné závěry a přijímat správná, byť mnohdy drastická a tvrdá opatření, která jsou časově i ekonomicky náročná, musíme všichni jednotliví včelaři. Zároveň ti, kteří jsou v ohniscích či pásmech musí bezezbytku respektovat všechna nařízení, kterými jsou povinováni.
Zamysleme se všichni nad tím, jak to udělat jinak a lépe, protože tak jak je to dnes, je to špatně a změna je nevyhnutelná.

Co bude příští rok?
Přestaňme se tvářit, že se nás to netýká!
Ing. arch. Aleš Jílek


29.09.2022
Se včelařem a fotografem přítelem Motykou ze ZO Mosty u Jablunkova natočila Česká televize, pro pořad Náš venkov, jeden z dílů o tradičním chovu včel s názvem Brtníkův rok. Video můžete shlédnout na uvedeném odkazu.


29.09.2022
ZO ČSV Frýdek-Místek ve spolupráci se Včelařským naučným areálem Vás srdečně zvou na Cimbálový večer, který proběhne 22.10.2022 od 18hod. v Chlebovicích. K poslechu hraje cimbálovka Kotkova muzika.


29.09.2022
Dne 04.10.2022 v 17.30hod. v hostinci U Čendy v Hodoňovicích zasedání předsednictva ČSV, z.s., OO Frýdek-Místek.


24.09.2022
Zpráva z ČMSCH - zpětná vazba
Vážení přátelé.
Obdržel jsem zprávu z ČMSCH - Českomoravská společnost chovatelů. Pozitivní zpráva: 55% chovatelů včel zvládlo podat Hlášení o počtu a umístění včelstev elektronicky. Pochvala všem!
Negativní zprávy:

1. Některé ZO ještě pořád vybírají Hlášení a posílají je hromadně. ČMSCH tato Hlášení zpracovává. Bohužel už 30 ZO ČSV nedalo k těmto Hlášením seznam za koho Hlášení posílají. Ten seznam je důležitý. Pracovníci ČMSCH totiž kontaktují ty ZO, kde je rozdíl mezi seznamem a dodanými Hlášeními a upozorňují je na chybějící dokument. A není jich málo. Pokud pošlete x Hlášení bez seznamu, už nemáte kontrolu, zda jste za chovatele, který vám svěřil Hlášení splnili zákonnou povinnost a Hlášení poslali do ČMSCH.
2. Některé ZO posílají hromadně Hlášení datovou schránkou. To je dobré, ale opět u některých chybí seznam. Takže stejně jak bod 1.
3. Perlička nakonec. Některé ZO ČSV do ČMSCH poslaly společně s Hlášením i Žádosti o 1.D. To je až k neuvěření.
Není v silách pracovníků ČMSCH posílat Žádosti 1.D zpět, nebo avizovat, na koho Žádost 1.D přišly. Je tedy možné, že někteří včelaři nebudou mít podanou žádost na 1.D, jelikož skončila na ČMSCH.
V době možnosti podat Hlášení elektronicky je kontraproduktivní posílat Hlášení dopisem nebo hromadně. Navíc u každého Hlášení máte návod, jak podat Hlášení elektronicky. Podání je otázkou jedné minuty.
Není to nic těžkého.
S pozdravem
Ing.František Krejčí
tajemník ČSV


22.09.2022
Hlavní město Praha a Středočeský kraj ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským pořádají dne 4.října 2022
Národní včelařskou konferenci k problematice moru včelího plodu v ČR.
První akce svého druhu má otevřít širokou diskusi o přístupu k prevenci moru včelího plodu mezi včelařskými spolky a zájmovými skupinami včelařů, Státní veterinární správou, krajskými samosprávami a zainteresovanými ministerstvy. Díky reprezentativnímu fóru pozvaných účastníků poskytne jedinečnou příležitost hledat řešení problému, který trápí tisíce včelařů v naší zemi a který stojí státní pokladnu každoročně milióny korun.
Na této konferenci bude zastupovat naši OO člen RV př. Vladimír Procházka.


12.09.2022
Připravili jsme pro vás přednášku př. Ing. Dalibora Titěry, CSc. na téma Co včely umí a co je trápí, která proběhne 12.11.2022 v Kulturním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí. Již nyní se můžete na přednásku registrovat zde: https://www.oocsvfm.cz/kalendar-akci-2022/ . Kapacita je omezena.


12.09.2022
31.08.2022 vyšla novela veterinárního zákona. Zákon č. 246/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Novela se dotkla i včelařství. Účinnost zákona byla předpokládána dnem 21. 4. 2021. Z důvodů kovidových opatření se však zákon nedostal na program jednání Parlamentu. Podařilo se to až letos.

Došlo ke zrušení:

- povinnosti chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad stanovený limit (25%) krajské veterinární správě.

- povinnosti chovatele vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování včelstev mimo území kraje.

Odůvodnění:

§ Hlášení úhynů nad stanovený limit nebylo v minulosti využíváno, povinnost hlášení úhynů je dána jinými ustanoveními zákona, jednalo se proto o ustanovení duplicitní.

§ Požadavek na veterinární osvědčení při přesunech byl již dříve zrušen u ostatních hospodářských zvířat. Požadavky na provádění preventivních vyšetření u včel stanovené v platné Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace poskytují dostatečné informace o nákazové situaci, a to dokonce ve větší míře než vyšetření, kterými bylo podmíněno vydání veterinárního osvědčení. Povinnost vyšetření včelstev na MVP se rozšířila a platí pro přesuny delší než 3 km (bývalo 10 km). Případné nedodržení požadavku na veterinární osvědčení před přemístěním je Státní veterinární správou obtížně zjistitelné a prokazatelné, v praxi bývá zjišťováno výjimečně, a to většinou zpětně na podnět třetí osoby. Není tedy dosaženo původního účelu tohoto ustanovení, tj. zabránit přesunům u chovatelů s neznámým nákazovým statusem. Chovatelé by si měli sami ve vlastním zájmu vy žádat informace o zdravotním stavu včelstev od chovatele, od kterého si zamýšlejí koupit oddělek/matky doložením provedených vyšetření.

Zákon nabyde účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tj. po jeho uveřejnění ve Sbírce zákonů. Konkrétně jde o 1.10.2022.

Změny v zákoně se musí promítnout i do prováděcích předpisů. Proto již probíhají přípravy změn vyhlášky č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel.

Mgr. Jarmila Machová


06.09.2022
Vážení přátelé včelaři, přikládáme prezentaci k letošnímu Aktivu.

Včera rovněž vyšel Oběžník č.1./2022, který již máte ve svých emailových schránkách a je rovněž zobrazen na webu ČSV.

Prostudujte si, prosím, tyto dokumenty a v případě jakýchkoli dotazů či nejasností neváhejte kontaktovat kohokoliv z členů POO na telefonních číslech uvedených v sekci Kontakty.


05.09.2022
Dne 06.09.2022 od 17.30hod. proběhne na adrese 28. října 1639, Frýdek-Místek zasedání předsednictva ČSV, z.s., OO Frýdek-Místek.


22.08.2022
Krajská veterinární správa SVS pro Moravskoslezský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - hniloby včelího plodu v Moravskoslezském kraji. Více info v příloze.


14.06.2022
Pohodový letní slunečný den, dobrá nálada, výborné jídlo a pití a milí lidé, to vše doprovázelo slavnostní otevření nové naučné stezky ve včelařském areálu v Krásné. Kolegové včelaři z Lubna připravili bohatý program, přivítali spoustu hostů a patronů tohoto projektu, bez nichž by stezka jen těžko mohla být vytvořena. Na jejím vzniku se podílely okolní obce, ale hlavně spousta včelařů, dobrovolných členů spolku, kteří svůj volný čas věnovali tomu, aby vytvořili něco pěkného, užitečného, edukativního a smysluplného, stezku, která bude sloužit široké veřejnosti nejen k příjemnému trávení času, ale také vzdělávání se.
Jménem OO bych ráda poděkovala všem členům ZO Lubno, kteří se na vzniku podíleli, velice si vážíme vaší nezištné práce, vašeho úsilí a přejeme vám ve vaší činnosti vše dobré, zdravá včelstva a neutuchající elán v případných dalších podobných akcích.
Monika Navrátilová


14.06.2022
Dne 13.06.2022 proběhlo na půdě Senátu ČR setkání organizací pracujících s mládeží v oblasti ochrany přírody. Přítomno bylo 102 zástupců 74 spolků, organizací a institucí. Poděkování z rukou zástupců ministerstev zemědělství, školství a životního prostředí převzalo 33 organizací a jednotlivců. Nad akcí převzal záštitu předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil, který se akce účastnil s dalšími senátory - s Jiřím Voseckým a Petrem Šilarem.
VČELÍ STRÁŽ, z.s. udělila Včelařskému naučnému areálu v Chlebovicích PODĚKOVÁNÍ za aktivní, mimořádnou, dlouholetou a záslužnou práci v oblasti výchovy, propagace a pomoci včelařské mládeži. Ocenění převzala Marie Knödlová a Jakub Molenda.
Velice gratulujeme a jsme rádi, že takovíto lidé a organizace jsou součástí naší Okresní organizace.


14.06.2022
Přátelé včelaři. Informuji vás, že kontrola "Seznamů hobby včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2021" a vyúčtování DOTACE 1.D. PODPORA VČELAŘSTVÍ - 2021 za okres Frýdek-Místek byly v minulém měsíci provedeny, ukončeny a odeslány do sídla ČSV, z.s.. Ráda bych tímto poděkovala za vaši součinnost.
Některé organizace odeslaly dokumenty řádně, včas a bez problémů, u jiných, zvláště pak tam, kde jsou noví funcionáři, docházelo k drobným chybám a nedostatkům, které jsme ale vyřešili a nakonec vše dopracovali. Příště bych se těmto chybám a zbytečnému urgování ZO ráda vyhnula a proto vás budu již předem kontaktovat prostřednictvím CISu a vytvořím přesný seznam věcí, které mají být na OO odeslány.
Věřím v naši pohodovou spolupráci.
Monika Navrátilová
pokladník OO


08.06.2022
Aktuálně se od začátku roku řešilo 29 podezřelých stanovišť, z toho potvrzených ohnisek bylo 17 v katastrech - Oldřichovice, Nebory, Sedliště, Konská, Kunčičky u Bašky, Skalice, Místek, Kozlovice. Všechna podezřelá stanoviště jsou vyšetřena, pozitivní ohniska zlikvidována. V současnosti se v ohniscích provádějí závěrečné kontroly, ukončují se předběžná a mimořádná opatření. Uvidíme, jak se bude situace dále vyvíjet po dalším odběru měli z ochranných pásem. Část katastru Čeladná a Bílá spadla do ochranného pásma s přesahem ze Zlínského kraje.


Žádáme ZO, aby sledovaly nákazovou situaci a připravily včelaře v ochranných pásmech na letní vyšetření.


24.05.2022
Ve dnech 21. - 22.5.2022 se konalo v Nasavrkách celorepublikové finále soutěže Zlatá včela. V kategorii mladší žáci reprezentovali zástupci našeho okresu své kroužky velice úspěšně. Z 36 dětí, které se celorepublikového finále účastnily, skončil na společném 24. místě s dalšími třemi soutěžícími Alexej Kantor z VKM Košařiska, na společném 13. místě Kristýna Pešatová z VKM Frýdek-Místek a Tomáš Machač z VKM Košařiska, na 10. místě Tomáš Motyka z VKM Mosty u Jablunkova, 5. místo obsadil Jan Herman z VKM Bystřice nad Olší a nejlepší reprezentantkou našeho okresu se potom stala Kristýna Wiszczorová z VKM Košařiska, která skončila čtvrtá.
Soutěžícím poblahopřáli ředitel SOUV Josef Lojda a také tajemník ČSV Ing. František Krejčí.
Jménem OO Frýdek-Místek děkujeme všem účastníkům za reprezentaci, gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další včelařské činnosti.


17.05.2022
Vážení přátelé, členové výborů ZO našeho okresu,
jako okresní organizace jsme byli pověřeni republikovým výborem ČSV, z.s., řešením nápravy správy katastrů našeho okresu, a to z důvodu nedojasněné a nepřehledné situace v této správě, která vznikala postupně v čase, byla dlouhodobě neřešena a zanedbávána.
Cílem, ke kterému se náš spolek snaží dojít, je správa vždy jedné ZO na jednom katastrálním území. Členové ostatních ZO, kteří mají včelstva umístěna v tomto katastru se zde následně stávají registrovanými členy.
Dle Stanov ČSV, z.s., může o této správě rozhodnout výbor okresní organizace. Byl bych ovšem rád, kdyby členové výboru jednotlivých ZO (prostřednictvím svých předsedů a jednatelů), které na katastrech mají překrývající se správu, vstoupili do jednání a pokusili se smírně tuto situaci probrat a na základě dohody navrhnout řešení, jak správy na jednotlivých katastrech spravedlivě a se vzájemným souhlasem rozdělit.
V našem okrese je pouze 9 ZO, které toto mají vyřešeno. Jedná se o ZO Baška, ZO Stará Ves n.O., ZO Rychaltice, ZO Kunčice p.O., ZO Krmelín, ZO Kozlovice, ZO Hnojník, ZO Frýčovice a ZO Čeladná. V ostatních katastrech se správy mnohdy nesmyslně překrývají (často to souvisí i se špatným navedením členů jiných ZO do CIS). Informaci o správě vašich katastrálních území najdete v CIS.
Řešením katastrálních území se bude věnovat podzimní zasedání výboru okresní organizace. Věřím, že je zde dostatečně dlouhý prostor pro řešení vzniklé situace - pokusme se ji tedy společně vyřešit.
S přátelským pozdravem
Ing.arch. Aleš Jílek - předseda ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek


03.05.2022
Vážení přátelé,
ke 150. výročí ČSV bude vydána příležitostná poštovní známka. Bližší info naleznete zde:


03.05.2022
Zlatá včela 2022 v Rychvaldě
Ve dnech 30.4. - 1.5.2022 se konalo oblastní kolo soutěže mladých včelařů Zlatá včela v Rychvaldě.
Náš okres Frýdek-Místek prezentovalo celkem 7 včelařských kroužků (Ropice, Košařiska, Bystřice n. O., Mosty u J., Třinec, Frýdek-Místek, Morávka).
V celostátním kole nás bude zastupovat:
v mladší kategorii: Alexej Kantor (Košařiska), Tomáš Macháč (Košařiska), Kristýna Wiszczorová (Košařiska), Kristýna Pešatová (Frýdek-Místek), Jan Herman (Bystřice n. O.) a Tomáš Motyka (Mosty u J.)
ve starší kategorii: Michal Bojko (Košařiska), Dominik Gill (Košařiska) a Petr Závodný (Frýdek-Místek)
Hlavním organizátorem byla p. Vlaďka Radová - ZO ČSV Rychvald.
Zdárný průběh soutěže a velice bohatý program nadchl děti i vedoucí.

Marie Knödlová, Komise pro práci s mládeží


02.05.2022
Dne 03.05.2022 proběhne od 17.00 do 19.00 hodin na adrese 28.října 1639, 738 01 Frýdek-Místek zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek. Tento čas je dále vyhrazen i pro možné projednání aktuálních problémů se včelařskou veřejností.


20.04.2022
VUV Dol - upozornění Gabon
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám oznámit, že Gabon PF 90 mg proužky do úlu je pro tuto sezónu již vyprodán.
Gabon PF 90 mg od této chvíle nejde přidat na žádanku léčiv. Okresní objednávky s Gabonem PF 90 mg odeslané v CISu do 15.04.2022 budou vyřízeny.
Zvažte adekvátní náhradu léčiva Gabon PF 90 mg podle použití léčiv v minulých letech. Doporučená náhrada je Gabon Flum 4 mg proužky do úlu nebo veterinární léčivé přípravky s organickými kyselinami.
S pozdravem
Ing. Jan Machovec
Vedoucí výroby léčiv
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.


13.04.2022
Vážení přátelé, upozorňujeme všechny ZO našeho okresu, že k 01.05.2022 je zrušeno sídlo spolku okresní organizace na adrese Sadová 606, 738 01 Frýdek-Místek.

Nová adresa sídla ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek:

Hlavní 1755, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí


12.04.2022
Je u nás rámková míra 39x24 cm stále ta převažující? Preferují včelaři raději zateplené nebo nezateplené úly? A jak si stojí plastové úly, kolik včelařů je používá? V přiloženém odkazu naleznete anonymní dotazník, který na tyto otázky může pomoci odpovědět.


04.04.2022
Včera, 03.04.2022, proběhlo řádné zasedání výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek. Závěrečné usnesení bylo jednohlasně schváleno, naleznete jej zde:


30.03.2022
Zdravá včelstva po celý rok - včelí neduhy a jak jim předcházet

Shrnutí proběhlé akce:
Dne 25.března 2022 se ve včelařském naučném areálu v Chlebovicích od 17.00 do 21.00 hod. konala druhá jarní odborná přednáška ze skupiny témat - nemoci, škůdci a zdraví včel. Přednášejícím byl MVDr. Martin Kamler. Akce se zúčastnilo 50 včelařů. Touto přednáškou pokračoval vzdělávací cyklus odborné včelařské i laické veřejnosti pod hlavičkou ČSV, z.s. okresní organizace Frýdek-Místek.

Přítel Kamler (*1979), je přednášejícím odborníkem ČSV pro Tlumení nákaz a Anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné a učitel včelařství. Pořádá přednášky a semináře pro Státní veterinární správu. Je lektorem kurzů pro prohlížitele včelstev. Má za sebou semináře na Karlově univerzitě, Masarykově univerzitě a Výzkumném ústavu veterinárního lékařství. Vyučuje včelařství a pořádá kurzy Včelaření, životní prostředí a klimatická změna v SOUV-VVC Nasavrky. Odborný garant projektu Hrr na mor. Zaměstnán je ve Výzkumném ústavu včelařském, s.r.o., kde pracuje jako odborný a výzkumný pracovník parazitologické a mikrobiologické laboratoře Zkušební laboratoře akreditované ČIA (ISO:17025); technický vedoucí parazitologické laboratoře; terénní a laboratorní diagnostika onemocnění včel, přednášková a poradenská činnost. Spoluřešitel a výzkumný pracovník několika výzkumných projektů NAZV, TA ČR i mezinárodního projektu EU. Spoluautor a autor více než 60 vědeckých, odborných a populárně-vědeckých článků v domácích i zahraničních časopisech. Sám o sobě prohlašuje, že je "Včelím doktorem". Sám včelaří na dvou stanovištích s cca. 20 včelstvy.

V úvodu přednášky zazněla včelařská rovnice jejímž autorem je Dr. Gerhard Liebig, a kterou by měl mít každý včelař stále na paměti:

ÚHYN = VARROA x VČELAŘ 2

Tato znovu a jasně nastoluje odpovědnost včelaře za zdraví jeho včel a poukazuje na velikost jeho podílu na případných špatných, nevhodných, opožděných či špatně provedených zootechnických postupech, které v konečném důsledku mohou vést a mnohdy vedou k úhynům včelstev. Byla zdůrazněna nutnost hledat cesty, jak upravovat a vylepšovat metodiku během celého roku v boji proti varroáze. V rámci přednášky jsme prošli celý včelařský rok a zaměřili se na jeho kritická místa, ozřejmili jejich příčiny a důsledky. Objasnili jsme zároveň jednotlivé druhy nejčastěji se dnes vyskytujících včelích chorob a škůdců, rozebrali jejich váhu potenciálu negativního působení na včelstva a možnosti jejich detekce a rozpoznání včelařem u včelstva jak v plenéru, tak i pod mikroskopem. Následně na to pak vhodná ošetření a dále principy správného fungování jednotlivých veterinárních prostředků a hlavních působících látek v nich. Shodli jsme se na tom, že fumigace amitrazem nebyla na světě překonána co do minimální dávky léčiva a maximálního účinku. Probrali jsme úskalí a limity dnes běžně používaných a schválených prostředků, a to jak na zdraví včel, tak i na zdraví člověka. Celý vývoj a registrace nových léčiv se řídil a dosud řídí třemi potřebami mít léčivo které:

- je vysoce účinné proti roztočům;

- současně minimálně toxické pro včely;

- minimalizuje možnosti přechodu reziduí do včelích produktů.

Při aktuálním nezdaru je třeba se ptát nikoliv co jsem udělal včera nebo před měsícem, ale co a jaká opatření jsem učinil či jaké prostředky a jak jsem aplikoval již v roce loňském. Proto by se mělo stát nezbytnou součástí včelařské praxe vedení záznamů v úlových denících. Letní ošetření je tak v současnosti klíčové pro vytvoření zdravého včelstva k přezimování. Ošetřením včelstev snižujeme populaci roztočů varroa. To má jako další významný efekt i nižší rozvoj viróz, které roztoč varroa přenáší. Brakování, a nikoliv spojování slabých a nemocných včelstev, by mělo být samozřejmou praxí a zbraní včelařů proti šíření těchto patogenů. Rovněž je potřeba se starat o efektivitu námi prováděných zásahů. Jelikož je prokázáno, že roztoč varroa je skutečně hlavním protivníkem, je potřeba ctít dvě základní opatření tuto efektivitu zásahů zvyšující. Jsou jimi:

- nepřítomnost zavíčkovaného plodu při ošetření (monitoring včelstev)

- současné ošetření spolu se sousedy včelaři

Poškození včel se nemusí vždy projevovat viditelnými změnami, nicméně zásadní je délka života včel. Prázdný úl je pak mnohdy jen výsledkem spojení těchto negativních faktorů spolu se sociální imunitou včelstva. Jelikož je vidina nového zázračného léku na světě v nedohlednu, je stále nutné si připomínat, že úspěšnost včelaření leží na bedrech nás včelařů. Proto je nutné, aby se včelaři vzdělávali a dodržovali doporučená pravidla a nespoléhali např. na zázračnou vodu u jejich obecních kapliček.

Reakce školitele:
Přednáška v Chlebovicích zůstane mezi těmi, na které člověk nezapomíná. Jednak díky blízkosti mého rodného kraje a jednak díky včelařskému publiku, které se akce zůčastnilo. Byl znát zájem o přednášené téma a přemýšlení nad problematikou z různých pohledů. Z dotazů a diskuzí je zřejmé, že řada včelařů hledá nové způsoby a cesty, jak efektivně a citlivě přistupovat (zejména) k tlumení varroázy včel. Snažím se zdůrazňovat, že roztoči Varroa jsou stále tím nejdůležitějším problémem, kterému je třeba na prvním místě věnovat pozornost. I když již řadu prostředků používáme k tlumení varroázy dlouhou dobu, jejich efektivita je stále vysoká. Je však důležité vždy sledovat situaci v jednoltivých lokalitách společně s rozvojem a stavem včelstev a podmínkami prostředí. Každý rok je jiný, tak jako jako všechno v zemědělství. Přeji zdravé včely všem a těším se na další spolupráci.

Martin Kamler

Závěrem:
Závěrem bych chtěl poděkovat organizátorům akce a těm, kteří spolupracovali s naší organizací na přípravě, technickém zabezpečení a úspěšném průběhu celé akce. V měsíci dubnu si od teorie odpočineme a budeme se věnovat praktickému včelaření, kde nabyté vědomosti můžeme uvést do praxe. Každý včelařský rok, by měl být krůčkem včelaře dopředu. Dalším našim včelařským tématem budou kurzy chovu matek pod dohledem odborných garantů, které se uskuteční v květnu a červnu. Všechny informace o těchto akcích se dozvíte na www.oocsvfm.cz.

Ing.arch. Aleš Jílek


28.03.2022
Vážení přátelé včelaři,
máme za sebou první jarní kontrolní prohlídky a věříme, že dopadly i u vás co možná nejlépe. Upozorňujeme vás však na povinnost hlásit KVS úhyny při překročení limitu zvýšené úmrtnosti 25% z včelstev evidovaných v ústřední evidenci k 1. září předchozího roku na daném stanovišti včelstev, tak jak to stanoví Vyhláška č.18/2018 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek.
Ty, kteří provádí jarní ošetření včelstev znovu upozorňujeme na novou povinnost v tomto roce a tou je vést evidenci těchto ošetření.


23.03.2022
COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2021-2022

Vážené včelařky, vážení včelaři,

již od jara 2014 monitoruje projekt COLLOS úspěšnost zimování včelstev v České republice. Rádi bychom vás pozvali k účasti v IX. ročníku studie, v níž můžete zhodnotit Vaše pozorování získaná během poslední sezóny. Účastí přispějete k poznání zajímavých souvislostí v chovu včel.

Výsledky jsou vždy přesné podle počtu vstupních dat. Proto věnujte chvilku dotazníku a jeho odeslání. Čím více včelařů se do ankety zapojí a uvede pravdivé údaje, tím bude informace pro nás všechny přesnější a podloženější.


21.03.2022
Včelařský jarní veletrh Včela!!! 2022

Shrnutí proběhlé akce:

Dne 18. a 19. března 2022 proběhl na výstavišti Černá louka v Ostravě včelařský jarní veletrh Včela!!!, který ve spolupráci s partnery organizoval a odborně zaštiťoval Včelařský spolek Moravy a Slezska pod taktovkou přítele Václava Sciskaly. Všem organizátorům čest a sláva. Tato akce byla po delší odmlce snahou o návrat k běžnému společenskému životu včelařů bez virových omezení a zákazů, i když zase pro změnu, jakoby toho nebylo dost, s pozadím válečných hrůz konfliktu probíhajícího kousek od našich východních hranic. Pavilon vlastně všem účastníkům veletrhu svými přízemními prostory, plnými válečných utečenců žádajících o pomoc a přístřeší v našem kraji, soustavně tuto realitu dával pocítit a nutil je tím si uvědomit tíhu celé této tragédie, která již stála desetitisíce lidských životů a obrátila vzhůru nohama život několika desítek miliónu lidí v Evropě. Hanba ruským agresorům.

Jelikož konzistentně zastávám názor, že je lépe být součástí dlouhodobě fungujících projektů a podporovat je, než-li vytvářet marginální, zbytečné a hloupé projekty s jediným cílem, a to abychom utratili prostředky resp. přečerpali spolkové, státní či krajské finance do vlastních kapes, rozhodli jsme se jako hosté tohoto veletrhu účastnit s ryze edukačním mottem: 150. let včelařské tradice a zkušeností (1872-2022). Naším hlavním cílem bylo upozornit na toto významné jubileum našeho spolku, největšího a nejstaršího včelařského spolku v České republice - Českého svazu včelařů, které shodou okolností došlo naplnění přesně den po tomto veletrhu, tedy 20.března 2022. Neméně důležitými cíli však byla prezentace naší okresní organizace, osvěta a dialog včelařských a spolkových témat, které v současné době u včelařské veřejnosti rezonují. Právě prostor na tento přátelský a včelařský dialog tento jarní veletrh vytvořil. Věřím, že ten, kdo zde navštívil nás, si odnesl spoustu informací a zajímavostí o nás a našem spolku, stejně tak věřím, že ten, koho jsme na veletrhu navštívili my, pochopil, že náš spolek je a bude názorově otevřený, lidsky přátelský ke všem včelařům a včelařským spolkům v našem kraji a i za jeho hranicemi, kteří jsou schopni slušných a korektních vzájemných vztahů a mají chuť včelařství jako obor posunovat dále kupředu.

Závěrem:

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům naší okresní organizace, kteří se na přípravě a organizaci prezentace podíleli, dále pak paní Evě Jílkové, která připravila krásnou kolekci medových perníků pro naše hosty a návštěvníky na této výstavě, příteli Motykovi za nádherné fotografie, našim hostům za příjemnou atmosféru a včelařům z Bašky za zapůjčení stánku na tuto akci. Velký dík patří pracovníkům sekretariátu RV ČSV v Praze, kteří nám pružně a ochotně poskytli potřebné informační, propagační a dárkové předměty, či přispěli radou.

Všem tedy ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci.

Ing.arch. Aleš Jílek

16.03.2022

Tisková zpráva - V roce 2021 zkontrolovala Česká plemenářská inspekce 702 chovatelů včel, z toho u 685 chovatelů byla provedena kontrola na místě a u 17 chovatelů byla provedena z důvodů vyšší moci pouze kontrola administrativní.

Nedostatky zjištěné při kontrole na místě se týkaly nesplnění povinnosti odesílání hlášení o počtu včelstev a počtu umístění jednotlivých stanovišť k 1. září kalendářního roku a byly zjištěny pouze u 10 kontrolovaných včelařů.

Z těchto důvodů, přestože porušení bylo zjištěno u minimálního počtu kontrol, chceme všem včelařům připomenout povinnosti, které vyplývají ze Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) ve znění pozdějších předpisů a to § 23, odstavec 1, písmeno c) a jsou specifikovány v § 80 a § 80a vyhlášky 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Konkrétní povinnosti chovatelů včel jsou následující:

  • předávat Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Hradištko pod Medníkem (dále jen pověřená osoba) údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku,

  • termín pro předání těchto údajů je nejpozději do 15. září kalendářního roku a to na formuláři, který jim poskytuje pověřená osoba,

  • v případě neregistrovaného chovatele včel, který hodlá začít s chovem včel, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť,

  • pokud registrovaný chovatel včel chce přemístit včelstva na místo neevidované jako stanoviště, nebo ruší již stanoviště registrované, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě hlášení o umístění stanovišť.

Podrobné informace včetně potřebných formulářů jsou zveřejněny na internetových stránkách ČMSCH, a.s. - Včely.

POZOR!!!

Tuto povinnost chovatelé často zaměňují se žádosti o dotační titul 1. D. Podpora včelařství, která se podává do 15. 9. kalendářního roku Českému svazu včelařů, z. s. k administraci dotace a je podmínkou pro její kladné vyřízení.

Chovatelé, u kterých bylo zjištěno porušení zákona, budou zařazeni pro výběr ke kontrole podle analýzy rizika pro příští období.


Zdenka Majzlíková

Česká plemenářská inspekce


11.03.2022
Vážení předsedové ZO,
chtěli bychom vás požádat, abyste na okresní email zaslali stručnou a jednoduchou charakteristiku vaší základní organizace. Kdy byla založena, kdo byl první předseda, popř. významná včelařská osobnost. Na co je organizace pyšná a včem vyniká, co ji dnes charakterizuje a kolik má dlouhodobě včelařů a včelstev, atd.
Prostě co byste chtěli, aby bylo o vaší základní organizaci veřejně uváděno. Několik vět v krátkém odstavečku s hlavními údaji.
Děkujeme za váš zájem a čas.
S přátelským pozdravem
Předsednictvo ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek


07.03.2022
Vážení přátelé, od května roku 2022 bude nově dostupné léčivo FormicPro 68,2 g proužky do úlů pro včely od kanadské firmy NOD s účinnou látkou kyselinou mravenčí.


07.03.2022
Vážení přátelé včelaři,
dne 6.března 2022 proběhlo ve včelařském naučném areálu v Chlebovicích setkání nákazových referentů našeho okresu. Přítel Aleš Pink spolu s dalšími členy komise pro zdraví včel naší organizace informoval nákazové refenty popř. jejich zástupce o stavu nákazové situace v našem okrese a přednesl vizi strategie ošetřování včelstev v návaznosti na veterinární předpisy a nás včelaře.
Dovolím si k tomuto krátkou úvahu.
V prvé řadě bych chtěl všechny včelaře vyzvat k tomu, aby o své zootechnice ošetřování včelstev hluboce přemýšleli, zajímali se o dopady a výsledky těch ověřených metodik stejně jako o nové techniky, a to jak na poli biologickém a zootechnickém, tak i poli chemickém, protože ten, kdo je zodpovědný za včelstva a jejich kvalitní a důstojný život, je pouze a jen chovatel - nikdo jiný.
Jak dlouho se již ví a píše o rezistenci roztoče kleštíka včelího na tau-fluvalinát, který obsahuje veterinární přípravek Gabon PF90? Je tedy překvapivá statistika, že polovina včelařů našeho okresu stále tento prostředek používá. Důležité je taky vědět, že stejná látka je obsažena i v prostředku M-1 AER. Z dlouhodobého hlediska je tedy situace zaběhnutých forem na poli chemie neudržitelná. Chtěl bych věřit, že si to všichni včelaři uvědomují, čtou návody na použití jednotlivých přípravků a co je důležité, v praxi je dodržují.
Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G (najdete jej zde na stránkách v sekci Odborné komise - Zdraví včel) dává nám včelařům spoustu rad, návodů a poučení, jak se k ošetřování včelstev postavit. Stačí si ho jen přečíst a zamyslet se nejen nad svými možnostmi, ale i nad prospěchem včel. Je třeba říci, že každá dobře míněná rada bez pochopení souvislostí a schopností převést ji do vlastní praxe je jen výstřelem do tmy. V našem případě je to tma včelařská, plná zaběhlého tmářství, špatných postupů, neznalosti, musu, nepochopení souvislostí, ošetřování na slepo a po svém. Je zde potřeba říci, že chemický koktejl a jeho dopady, který bezhlavě mícháme jde mimo naše smyslové vnímání a i mimo vnímání vědění běžné generační zkušenosti, na základě které se mnozí včelaři naučili a navykli včelařit.
Letošní metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2022 říká jasně, že chovatel je povinen provádět monitoring varroázy a na základě tohoto monitoringu provádět cílené ošetření infestovaných včelstev registrovanými léčivými přípravky v souladu s příbalovou informací. Důležíté je zde zmínit, že chovatel je povinen vést záznam o ošetření včelstev. Nechali jsme včely projít cestou trnitou od chemického ošetřování proti roztoči, který zde ještě nebyl, přes zbytečné pálení včelstev ve snaze srazit kleštíka na nulu, abychom došli k systému komisionálního ošetřování v předem stanoveném povinném termínu a bezhlavém rozebírání a natírání plodu včelstev uprostřed zimy. A jaký je výsledek? Včelstva mají podlomenou imunitu, jejiž výsledky všichni známe. Kdo z nás včelařů může říct, že tak dobře zvládnul biologii včely a včelstva jako kleštík včelí? Kdo za to bezmála půlstoletí války vítězí? Není tedy už na čase, abychom vzali rozum do hrsti spolu s informacemi, které máme k dispouzici a postavili se k problému zodpovědně a čelem? Začněme třeba tak, že opustíme pravěk monitoringu v podobě podložek a budeme pravidelně monitorovat pomocí některé metody smyvů. Tyto nám aktuálně řeknou, jak si na tom které včelstvo stojí a na základě této informace se rozhodujme pro rozsah a druh potřebného zásahu. Nikoliv slepě s minimálním účinkem či zcela bez něj. Snažme se minimalizovat, díky cíleným postupům, chemizaci našich úlů a včel. Pojďme se naučit klíckovat matky či využít jiných biologických a zootechnických postupů, pro snížení chemické zátěže a pro jejich ověřenou účinnost. Ano, toto je cesta. Postupně na to přichází včelaři v celé Evropě.
Využijme velikosti našeho spolku a zjištěné informace a výsledky veřejně monitorujme, sdílejme a předávejme je dál našim včelařům, aby znali konkrétní aktuální stavy v blízkých lokalitách, účinky veterinárních přípravků, které chtějí použít a mohli tedy na danou situaci včas a správně reagovat.
Bez této osobní zodpovědnosti a vůle měnit věci k lepšímu nebude z tohoto bludného kruhu cesty ven. Myslím si, že to všichni včelám dlužíme.
Ing.arch. Aleš Jílek


07.03.2022

Moravskoslezský kraj vyhlásil podmínky dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2022-2023.


03.03.2022
Každý včelař se může dostat do situace, že mu bude způsobena škoda na jeho včelstvech a včelařských zařízeních některým ze zvláště chráněných živočichů, mezi které patří bobr evropský, vydra říční, kormorán velký, los evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid a vlk. Jak postupovat a koho, kdy či jak žádat o náhradu najdete zde:
https://sluzby.msk.cz/sluzba/834-nahrada-skody-zpusobena-vybranymi-zvlaste-chranenymi-zivocichy/442-2006-Sb


02.03.2022
Informace o zasedání Výboru:
Zasedání Výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek proběhne dne 03.04.2022, od 09-12 hodin ve Včelařském naučném areálu v Chlebovicích. Pozvánka s programem a potřebnými materiály k projednání bude členům výboru zaslána individuálně.


02.03.2022
Jak se nenechat nachytat kleštíkem včelím aneb úspěšně včelaříme s varroázou

Shrnutí proběhlé akce:
Dne 26.února 2022 se v kinosálu KC Frýdlant nad Ostravicí od 9.00 do 13.00hod. konala odborná přednáška ze skupiny témat - nemoci, škůdci a zdraví včel. Přednášejícím byl Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. Akce se zúčastnilo 76 včelařů, členů různých spolků z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.
Touto přednáškou byl zahájen vzdělávací cyklus odborné včelařské i laické veřejnosti pod hlavičkou ČSV, z.s. okresní organizace Frýdek-Místek.Přítel Danihlík ( *1986 ), odborný asistent působící na katedře biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, člen PSNV CZ, z.s., MSVV, z.s., národní koordinátor projektu COLOSS se ve své vědecké práci zaměřuje na imunitu a zdraví včelstev, konkrétně na humorální imunitní reakce včel.
Ve své včelařské praxi se zajímá o udržitelné včelaření s důrazem na zvládání nemocí včel, o čemž také přednáší včelařům. Sám včelaří na několika stanovištích a v současné době má okolo 60 včelstev. Téma varroózy bylo základním kamenem této přednášky, která osvětlovala hlavní biologické a časové souvislosti vývoje a působení tohoto parazita v návaznosti na rozvoj a vhodná ošetření včelstev během včelařského roku.
Účastníci přednášky byli upozorněni na rizika a limity jednotlivých druhů schválených veterinárních přípravků v ČR. Současně byly nastíněny a vyvráceny mýty z praxe, které vedou k chybnému a neúčinnému ošetření včelstev v nevhodném časovém kontextu, kterých se včelaři mnohdy z nevědomosti a v dobré víře dopouští. Pouze propojení zkušeností z praxe a jejich laboratorní prověření může podat skutečný obraz a ukázat na prověřené, dostatečně robustní a v praxi relativně snadno realizovatelné metody ošetřování.
Děkuji všem zúčastněným za zájem a snahu se v této nelehké problematice správně zorientovat. Současně věřím, že tato odborná přednáška jim v této orientaci napomohla. Vědět co, kdy, proč a jak totiž znamená dělat věci správně, poznávat podstatu, stejně tak poučit se z chyb druhých a zbytečně je neopakovat.
Reakce školitele:

Těší mě, že včelaři mají zájem o nové metody zvládání chorob a že přítomní posluchači sledují aktuální trendy. Dotazy a následná diskuse byly přínosné pro obě strany. Mám z toho inspiraci, čím doplnit další své přednášky a posluchači si snad odnesou tipy do nadcházející sezóny.
Přítomní i ti, co se nemohli zúčastnit, mohou nalézt další informace na našem webu www.coloss.cz, kde jsou články k léčení včelstev, mapy zavčelení i přednášky.
S pozdravem a těším se na další spolupráci.
Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Závěrem:

Závěrem bych chtěl poděkovat pracovníkům KC ve Frýdlantě nad Ostravicí, kteří byli spolupořadateli a spolupracovali s naší organizací na přípravě, technickém zabezpečení a úspěšném průběhu celé akce. Na toto téma dále navážeme a rozvineme jej s MVDr. Martinem Kamlerem 25.03.2022 v 17.00 hod. ve včelařském naučném areálu v Chlebovicích, kam vás touto cestou srdečně zvu. V případě zájmu se z důvodu omezené kapacity registrujte na těchto webových stránkách www.oocsvfm.cz.
Ing.arch. Aleš Jílek


01.03.2022
Dnes, 1. března 2022 v 17h. proběhne zasedání POV.


17.02.2022
Komise pro zdraví včel zve na setkání nákazové referenty jednotlivých ZO. Níže přikládáme pozvánku s podrobnostmi.


15.02.2022
Vyplňovat či nevyplňovat?
Hamletovská otázka, týkající se navádění nečlenů do CISu. Někdo to udělá jiný ne. Informace je tedy nevypovídající a k ničemu. Řeknete si ano, zachytíme všechny včelaře na katastrech našich ZO, podchytíme jejich činnost popř. sladíme s činnostmi naší ZO, získáme na ně telefony a emaily, budeme v kontaktu a interakci.
Na druhou stranu se zcela legitimně domnívám, že nečleny na portále našeho spolku nemá smysl a ani odůvodnění uvádět či evidovat a to i přesto, že nám platforma CIS tuto možnost dává. Pokud chcete vést evidenci všech včelařů (byť to není našim úkolem a pravomocí), členů i nečlenů včelařících na katastru vaší ZO, pak bude správnou cestou si tuto vést interně pouze pro potřeby vaší ZO.
Navrhuji proto, abychom nečleny do CISu nenaváděli a ti co tak učinili, aby nečleny z CISu odstranili. Nezaplevelujme zbytečně spolkovou informační platformu. Snažme se o to, aby údaje týkající se našich členů a spolku zde byly aktuální, úplné a uváděné v pravdivé podobě tak, aby se o ně dalo opřít. Věnujme v prvé řadě organizaci, péči a úsili členům našeho spolku a ostatní chovatele včel nechejme, aby se o své včely starali sami tak jak nejlépe umí a jak jim to zákon ukládá.
Ing. arch. Aleš Jílek, předseda OO


14.02.2022
Vážení přátelé včelaři, vedoucí VKM,

na základě zjištěných nesrovnalostí mezi uváděným a skutečností vás všechny žádám:

  • 1. abyste v CIS provedli aktualizaci a doplnění vašich zde uvedených údajů.

  • 2. VKM, které v roce 2022 již nebudou pracovat, aby byly z CISu odstraněny a zůstaval zde pouze aktuální stav aktivně fungujících VKM.
    (V CISu, po otevření okna kroužku, naklikněte v menu OSTATNÍ, UKONČENÍ ČLENSTVÍ, uveďte datum ukončení a jako důvod: na vlastní žádost).

Budeme velmi rádi, když nám informace o vaší činnosti a akcích budete zasílat na emailovou adresu oofrydekmistek@vcelarstvi.cz.

Věřím, že jste v kontaktu s komisí pro práci s mládeží naší okresní organizace.

Děkujeme a přejeme mnoho úspěchů ve vaší práci s dětmi.


14.02.2022
Vážení přátelé včelaři, předsedové ZO našeho okresu,

na území našeho okresu bylo v minulém období vykonáno mnoho dobrého pro osvětu, rozvoj a propagaci včelařství, jakožto společenského i vědního oboru. Byly realizovány projekty, které pomáhají jak laické veřejnosti se s naším oborem seznamovat, tak i odborné veřejnosti prohlubovat vědomosti v oboru včelařství a neoddělitelné ochrany přírody. Tyto projekty se mnohde staly atraktivními turistickými cíli, o mnohých je vědět málo, jiné naopak zcela unikají pozornosti. Pomozte nám tedy vytvořit základní databazí včelařských zajímavostí našeho okresu, které vznikly právě Vaší zásluhou, nasazením a ze společné podstaty, kterou je láska ke včelám.
Nacházi-li se na katastrech Vašich ZO včelařské muzeum, naučný areál, stezka, infocentrum, galerie, farma, či jiné podobné projekty se včelařskou tématikou, zašlete nám prosím krátký textový odstavec, který daný projekt bude charakterizovat s případnými odkazy a třemi fotografiemi na emailovou adresu
oofrydekmistek@vcelarstvi.cz.

Celkový přehled pak bude jednoduše dostupný na www.oocsvfm.cz v sekci Včelařská praxe, podsekce Včelařské areály.

Nebojte se dále zasílat a zasílejte informace o dění ve Vaší ZO do našeho okresního Kalendáře akcí. Vaše aktivita může být příkladem ostatním a stát se spouštěcím impulsem pro lepší spolkovou činnost celé naší organizace.

Děkujeme Vám za vstřícnost.


07.02.2022
Vážení přátelé, seznamy o vyplacení dotace 1.D hobby a profesionálním včelařům posílejte, prosím, na adresu Sadová 606, 73801 Frýdek-Místek, případně je možné se domluvit na osobním předání s členy předsednictva, kontakty zde.
A dále upozorňujeme základní organizace, aby platbu 1Kč za včelstvo neposílaly. Organizacím, které tak již učinily, bude tato platba vrácena.


07.02.2022
Kulturní a vzdělávací program Včela!!! - 18. a 19.března 2022 - Ostrava.


02.02.2022
ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek, zve všechny včelaře, milovníky včel, přírody, krajiny a fotografování k účasti na 1. ročníku akce:

"Beskydy 2022 - krajina vonící medem". Bližší info zde.

Jedná se o přehlídku amatérských i profesionálních fotografií, které budou pořízeny během roku 2022, od 1.1.2022 do 31.12.2022 na katastru obcí okresu Frýdek-Místek. Součástí bude i ocenění 12 vybraných nejkrásnějších a nejzájímavějších fotografií roku 2022, které se stanou v roce 2023 těmi, které budou po jednotlivé měsíce v roce součástí náši okresní nejen webové prezentace. Všechny zaslané tématické fotografie budou součástí galerie v roce 2022, kde jim bude možno vyjádřit podporu svým hlasem.


02.02.2022
Vážení přátelé, níže příkládáme Ceník a Metodiku distribuce léčiv pro rok 2022.


25.01.2022
Info z CISu:
Vážení přátelé, dne 24.1.2022 byly rozeslány finanční prostředky určené na výplatu dotace 1.D. za rok 2021 na účty ZO ČSV.
S přátelským pozdravem,
Ivana Rückerová


24.01.2022
Dne 01.02.2022 proběhne od 17.00 do 19.00 hodin na adrese 28.října 1639, 738 01 Frýdek-Místek zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek za účasti člena republikového výboru. Tento čas je dále vyhrazen i pro možné projednání aktuálních problémů se včelařskou veřejností.


24.01.2022
Dne 25.01.2022 v 17.00 hodin provede OKK na adrese Sadová 606, 738 01 Frýdek-Místek kontrolu hospodaření a agendy ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.


21.01.2022
Okresní organizace Frýdek-Místek má nově zřízenu datovou schránku pod identifikátorem c8e74sh. Zřízení a provoz schránky je zdarma.


20.01.2022
Vážení přátelé, SZIF již vydal rozhodnutí k dotaci 1.D. Podrobnosti naleznete zde: https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/rozhodnuti-v-ramci-dotacniho-programu-1-d-podpora-vcelarstvi/.

Některé žádosti o dotaci byly zamítnuty.
Zamítnuté žádosti se týkají i včelařů našeho okresu. Důvody zamítnutí a informaci, jak se odvolat naleznete zde: https://www.vcelarstvi.cz/aktuality/rozhodnuti-c-j-szif-2022-0035604-o-dotaci-1-d-informace-o-moznosti-podani-odvolani/.


19.01.2022
Vážení přátelé, upozorňujeme na nové znění Stanov ČSV.
Stanovy ČSV nabývají platnosti dnem schválení, účinnosti 1. ledna 2022.
Dosavadní stanovy ČSV pozbývají platnosti 31. 12. 2021.


10.01.2022
Školení CIS

Shrnutí proběhlé akce:

Dne 8.ledna 2022 se v ZŠ Baška od 8.00-12.00 hod. konalo školení zájemců z řad včelařské odborné veřejnosti našeho okresu v programu CIS. Akce se zúčastnilo 15 přihlášených včelařů. Školitelem byl tajemník ČSV, přítel Ing. František Krejčí, který dokázal všechny zaujmout nejen v rovině odborné, ale také velmi zdařilou formou vtažení účastníků do dané problematiky. Věřím, že většina dotazů byla uspokojivě zodpovězena a účastníci tak byli obohaceni o nové informace a tipy, které jim do budoucna ulehčí práci s tímto programem. Děkuji všem zúčastněným za zájem a aktivně-odborný přístup k tématu a stejně tak děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto školení.

Reakce školitele:

Akci z pohledu školitele hodnotím kladně. Akce proběhla v čase dle domluvy. Technické zázemí bylo plně vyhovující, včetně dobře zorganizovaného občerstvení. Zúčastnění posluchači nejen, že vydrželi celou dlouhou přednášku udržet pozornost, ale reagovali na mnou podané informace dobrými doplňujícími dotazy. Dokonce jsme společně přišli na pár nápadů týkajících se vylepšení CISu.

/ Ing. František Krejčí /

Závěrem:

Závěrem bych chtěl poděkovat ředitelce školy Mgr. Renátě Válkové, která nám umožnila toto školení v ZŠ Baška realizovat a správci počítačové učebny panu Ing. Vítězslavu Vilišovi, který se postaral o technické zajištění zdárného průběhu akce.Ing. arch. Aleš Jílek


06.01.2022
Upozornění SVS (SVS/2021/098406-T) pro katastrální území Bílá. Přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli nebo vzorku včel ošetřujících plod na původce moru včelího plodu. Viz. stránky SVS.


05.01.2022
Vyhláška č. 511/2021 Sb. ze dne 15.12.2021 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad s účinností od 1. 1. 2022 změnila podmínky cestovních náhrad. Více info v odkazu na svazových stránkách.


05.01.2022
Informace o dotacích na včelařská opatření. Infolinka pro případné dotazy 222 871 871.


03.01.2022
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2022.


03.01.2022
Výsledek hlasování výboru ČSV, z.s.
, okresní organizace Frýdek-Místek, dle Stanov Českého svazu včelařů, z.s.
Rozhodnutí I.-V./2021 mimo zasedání dle části IV., článek 34, bod 9. Stanov ČSV, z.s.Archiv aktualit 2021


20.12.2021
Dnes, 20. prosince 2021 v 17h. proběhne zasedání POV.


15.12.2021
Připomínáme, že dne 08.01.2022 se v budově ZŠ Baška koná školení CIS s panem Krejčím. K dispozici stále volná místa. Zájemci se mohou hlásit na oofrydekmistek@vcelarstvi.cz nebo příteli Turoňovi na tel: 602 512 480.


15.12.2021
Vážení přátelé, v příloze naleznete Zprávu Ústřední kontrolní komise pro XI. sjezd ČSV, z.s. a také schválené Usnesení z toho sjezdu.


13.12.2021
Post na funkci předsedy ČSV, z.s. pro léta 2021-2025, obhájila dne 12.12.2021 v demokratické volbě přítelkyně Mgr. Jarmila Machová.
Z celkového počtu hlasů 69 přítomných členů republikového výboru získala 36 hlasů.
Protikandidáti - přítel MVDr. Martin Kamler získal 29 hlasů a přítel Ing. Jiří Kalenda získal 3 hlasy, jeden volební lístek byl neplatný.

Respektujeme tuto volbu a věříme v šanci na upřimné, čestné a správné nasměrování Svazu pod novým vedením, ale i na jeho sílu realizovat nutné změny ve fungování a modernizaci ČSV, z.s., stejně jako v dobrou spolupráci s naší okresní organizací v následujících letech.

Sláva vítězům, čest poraženým. Všem kandidátům patří bezvyjímky poděkování za jejich práci a úsilí.


10.12.2021


07.12.2021
Vážení přátelé, včelaři okresu Frýdek-Místek,

vítejte v kanceláři okresní organizace Frýdek-Místek, tak jak nám ji zanechali a předali p. Poništ, pí. Cholavová a další členové bývalého předsednictva plného pracovitých, čestných, zodpovědných a svědomitých funkcionářů, dne 05.12.2021 - https://www.oocsvfm.cz/fotogalerie/.

Budí to ve vás otázky stejně jako v nás?

Myslíte si, že existují dokumenty, které je zákonná povinnost archivovat, a že jsou tyto obsahem těchto šanonů? Ptáte se, proč se z peněz určených včelařům tak dlouho hradil tento zbytečný prostor pro skladování několika šanonů, starého haraburdí a zatuchlého vzduchu? Připadá vám absurdní při pohledu na prázdné police, že okresní organizace je schopna za měsíc spotřebovat 6 balení kancelářského papíru A4, tři tonery s výtěžností 1.000 stran každý, několik diářů, 3000 ks kancelářských spojovačů do sešívaček a mnoho dalších a dalších kancelářských a drogistických potřeb? Myslíte si, že když se nakoupí gelové formy na odlévání voskových svíček za několik tisíc, že je nutně musíme jako spolek vlastnit? Kolik z vás asi dostalo k životnímu jubileu drahé dárkové koše? Domníváte se, že když vlastníte tři spolkové tiskárny, tak tisky nemůžete nechat zadat u vašich dětí, které mají IČ na něco úplně jiného, či jiných firem a zaplatit další tisíce ze společných peněz včelařů? Zkusíte si tipnout, kolik stál ten slavný, nic neříkající Poništův Almanach, skládající se z několika stran, fólie a kroužkové vazby? Že vám nepřipadá 12 tisíc jako špatný žert? Domníváte se, že máme v organizacích dostatek vlastního medu a vosku a tedy jej nemusíme nakupovat z Prahy, z Václavského náměstí, od různých firem pana Jana Šmída, opět a znovu za desetitisíce korun ze spolkové okresní kasy? Přijde vám logické, že peníze získané z dotačních titulů MS kraje, pod hlavičkou ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek, by měly být maximálně využity ku prospěchu včelařů okresu Frýdek-Místek a naší okresní organizace? Ptáte se, kdo schválil výdaje na výstavu Příroda a včely ve výši cca. 60 tisíc korun v roce 2021 a mnohé další výdaje, když výbor nebyl svolán a rozpočet nebyl schválen? Existuje vůbec schválený rozpočet na rok 2020 a 2021? Ptáte se, proč jsme zaplatili za jakousi mimořádnou konferenci, která se nekonala a ani nemohla? Chtěli byste znát řádné vyúčtování dotačních titulů? Ptáte se, proč byly ve funkcích osoby, které nebyly uvedeny v registrační listině spolku? Chtěli byste znát odpověď na to, komu se účtovaly a na jakém základě cestovní náhrady? Věříte, že náklady na osobní spory si musíte platit sami a nemohou vám je zaplatit všichni včelaři okresu? Žili jste v domnění, že dokumenty ČSV musí být vždy podepsány dvěma osobami?

Co tedy vlastně v pojetí bývalého předsednictva znamenaly pojmy jako účelné vynakládání prostředků a postupování s péčí řádného hospodáře?

A na světlo vyplouvají postupně další a další otázky a otazníky.

Věříme, že nám na ně časem odpoví orgány činné v trestním řízení, kterým celou tuto věc postupujeme.

Ing.arch. Aleš Jílek - předseda ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek


06.12.2021
Informace o včelařských eurodotacích.


03.12.2021


28.11.2021
Plánovaná schůzka za účelem předání kompletní agendy, která měla proběhnout 26.11.2021 v 8:30 hod. v sídle okresní organizace na adrese Sadová 606, Frýdek-Místek, byla opět ze strany bývalého člena předsednictva Miroslava Poništa st., zrušena.


25.11.2021
Usnesení o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku.


24.11.2021
Informace z přátelského setkání v Chlebovicích.


23.11.2021
Informace o ohnisku moru včelího plodu v Oldřichovicích a stanovení rozsahu ochranného pásma.


22.11.2021
Po domluvě na přátelském setkání VOO a předsedů ZO v Chlebovicích dne 21.11.2021 přikládáme návod, kterým si v případě zájmu můžete email, přidělený základní organizaci, jednoduše přesměrovat do své soukromé schránky. Toto nastavení Vám zajistí, že emaily, směrované do adresy ZO xxx@vcelarstvi.cz budou přeposílány do emailové adresy Vámi zadané a Vy tak budete informováni o jejich doručení. Rádi bychom, aby se komunikace mezi OO a ZO zlepšila, abychom od Vás dostávali zpětnou vazbu. Budeme se maximálně snažit tyto emaily využívat k podstatným věcem, informování členů a organizačním záležitostem.


22.11.2021
Zveřejňujeme USNESENÍ soudu ze dne 20.10.2021, s výslovným souhlasem JUDr. Karla Brucklera. Poznámka: Z tohoto rozhodnutí je zřejmé, že u prodeje daného majetku podle stanov nepostačuje prostá většina přítomných, ale kvalifikovaná většina všech členů RV. A v souladu s judikaturou NS ČR je cena a podmínky platby nedílnou součástí smlouvy o převodu obchodního podílu, tedy nestačí, že o úmyslu prodat rozhodne kvalifikovaná většina, a o ceně a podmínkách rozhodne nadpoloviční většina přítomných.


10.11.2021
Vážení přátelé včelaři, členové výboru okresní organizace Frýdek-Místek, dovolujeme si Vás pozvat na zasedání Výboru OO, který se bude konat 21.11.2021 v Chlebovicích.


04.11.2021
Stanovisto ÚKK k podnětu Bc. Miroslava Poništa ze dne 20.10.2021.


02.11.2021
Dnes, 02.11.2021, byl schválen registrační list pobočného spolku ČSV, z.s., OO Frýdek-Místek.


01.11.2021
Aktuální informace o probíhající předávce agendy OO. Př. Poništ st. přislíbil termín předání na 24.-26.11.2021.


30.10.2021
Republikový výbor a ÚKK na svém zasedání 30.10.2021 konstatovali, že průběh volebních zasedání OO Frýdek Místek, tj. konference z 5.9.2020 a výboru ze dne 14.10.2021 je platný a uložil bývalému vedení OO Frýdek-Místek předat novému vedení agendu organizace,
v zájmu hladkého průběhu předání agendy pověřuje Stanislava Doležela, člena ÚKK, jakožto mediátora pomoci při předání agendy.


29.10.2021
Žádáme představitele ZO našeho okresu, aby v případě zájmu zaslali aktivity, které chtějí, aby byly zařazeny do plánu práce našeho okresu na rok 2022 a to nejpozději do 15.11.2021 na emailovou adresu oofrydekmistek@vcelarstvi.cz.


25.10.2021
Předseda Návrhové komise Ing.Luděk Krkoška provedl opravu administrativní chyby v zápisu a usnesení z Okresní konference, která se vyskytla ve jméně řádně zvoleného člena výboru, přítele Romana Kozla. Tento opravený dokument byl zaslán do centrály ČSV z.s. v Praze.