! ! !


Dezinfekční roztok Ing. Dalibora Titěry (funguje i za studena):

Do 10 litrů vody vysypeme 1/2 kg pecičkového louhu a 1 litr SAVA (klasické s NaClO, nikoliv nové "Savo" bez chloru).


§3 vyhláška 144/2003 Sb.

Veterinární požadavky na chov včel a včelstev

Chovatel vytváří příznivé podmínky pro včely a včelstva a pro jejich zdraví z hlediska prostředí, v němž žijí, jejich ošetřování, výživy, plemenitby, hospodářského a jiného využívání tím, že

a) chová včely a včelstva v zařízeních, v nichž včely a včelstva přicházejí do styku pouze s materiály, které nemohou poškodit jejich zdraví, popřípadě nepříznivě ovlivnit zdravotní nezávadnost jejich produktů, a které je možno v případě potřeby řádně vyčistit a dezinfikovat,

b) chová včely a včelstva v zařízeních, která umožňují kontrolu jejich zdravotního stavu rozebráním včelího díla a prohlídkou plástů a umožňují odběr vzorků k laboratornímu vyšetření,

c) chrání včely a včelstva před nákazami a škodlivými vlivy a činí opatření k ochraně chovu před zavlečením nákaz jinými včelami, zvířaty, lidmi, předměty a materiály, které mohou být nositeli původců nákaz,

d) provádí pravidelnou kontrolu zdravotního stavu včel a včelstev a poskytuje včelstvům odpovídající ošetření v případě potřeby,

e) při zpracování vosku na výrobu mezistěn nebo pro jakýkoli jiný účel, při němž přichází zpracovaný vosk do styku se včelami a včelstvy, zabezpečuje jeho ošetření při minimální teplotě 117 °C po dobu nejméně 60 minut,

f) získává nové včely nebo včelstva pouze z chovů včel nebo včelstev, která se nacházejí mimo ohniska nákazy nebo ochranná pásma nebezpečných nákaz včel, a

g) zamezuje přístupu včel do neobsazených úlů a ke včelímu dílu a udržuje prázdné úly bez včelího díla.