Archiv aktualit 2023


17.04.2023

X. ročník projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev

Vážené včelařky, vážení včelaři,

Rádi bychom Vás informovali, že byl spuštěn již X. ročník projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev. Český svaz včelařů, z.s. doporučuje chovatelům, aby tomuto monitoringu věnovali pozornost.

Soustavný COLOSS monitoring je velice důležitý pro analýzu úhynů včelstev, vyhodnocení metod ošetřování včelstev i sběr dat o vývoji situace v českém včelařství. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 10 minut a současně si s ním můžete zrekapitulovat loňskou sezónu.

Dotazník je určen jednotlivým chovatelům včel, kteří v dotazníku mohou sdělit, jak jim přezimovala včelstva, zda zaznamenali úhyny a pak i způsoby ošetřování jejich včelstev nebo další jevy související se včelařením.

Každý chovatel vyplňuje dotazník za sebe. Není žádoucí, aby činovníci Svazu vyplňovali dotazník za celou organizaci!

Rozešlete e-mailem zprávu o možnosti zapojit se do studie COLOSS mezi včelaře ve svém okolí (ZO, OO). Vyplnění dotazníku je dobrovolné, mohou se zapojit všichni včelaři ČR.

Anonymní dotazník je dostupný na www.uhynyvcelstev.cz a odeslat jej můžete do konce dubna 2023.

Všichni jsou zváni, nikdo není nucen!

Co COLOSS: Monitoring již přinesl?

Mapy úhynů včelstev

Návody a tipy k léčení varroózy

Přednášky, s kterými jezdíme za Vámi nebo si některé můžete poslechnout on-line

Mapy hustoty zavčelení, data nám poskytuje Ministerstvo zemědělství

• A mnoho dalšího můžete najít na www.coloss.cz

Za tým COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Přírodovědecký fakulta Univerzity Palackého v Olomouci


11.04.2023
Vážení přátelé,

jistě jste si už všimli, že jak v CISu, tak i na našem webu, je statistika úhynů včelstev podle okresu.
Ze statistiky vyplývá, že náš okres má 51, 4781% úhynů a je tak na 11. nejhorším místě v rámci ČR.

Kontrolou v CISu jsem zjistil, že tento údaj neodpovídá realitě, neboť 1/4 ZO našeho okresu má špatně navedené údaje o počtu včelstev (nesmyslná čísla - pravděpodobně došlo k záměně kolonky úhynů a aktuálních počtů včelstev) a 1/4 ZO nemá počty navedené vůbec.

Kontrolu můžete provést v CISu:

Nastavení ZO -> Statistika -> Statistika za rok 2023

Prosím o brzkou nápravu.

S přátelským pozdravem Aleš Pink
nákazový referent OO ČSV Frýdek-Místek


06.04.2023
Statistika úhynů podle okresů 2022


03.04.2023
Dne 04.04.2023 proběhne od 17.00 na adrese 28.října 1639, 738 01 Frýdek-Místek zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.


28.03.2023
O uplynulém víkendu proběhlo zasedání Republikového výboru ČSV

Březen je tradičně měsícem, kdy se koná jednání RV ČSV. Bylo tomu tak i tentokrát. Sešli jsme se 25.3.2023 v Nasavrkách. Jednání se zúčastnilo 63 členů z 80, tj. 78,75%. V rámci zahájení jednání jsme jako vždy popřáli našim kolegům u příležitosti jejich kulatého výročí narození v období od posledního jednání RV.

 • 50 let oslavil Lubomír Zámorský a Marek Bartošík,
 • 60 let Jiří Novotný a Vladimír Jeřábek,
 • 75 let Václav Švec a Josef Šroll

Program zasedání měl 23 bodů. V jeho úvodu RV udělil vyznamenání – čestný odznak Za zásluhy o včelařství příteli Jiřímu Pohanovi, který pracoval v nejvyšším orgánu svazu úctyhodných 32 let.

Jako každý rok v březnu RV mimo jiné schválilo zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulý rok (hospodářský výsledek r. 2022 je ztráta 59 tis. Kč) a zprávu o plnění hlavních směrů činnosti schválených sjezdem ČSV v r. 2022.

V rámci revize směrnic byl schválen Chovatelský řád ČSV, Pravidla administrace dotace podle NV č. 53/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství, Směrnice ČSV č. 1/2023 – Pravidla práce v CIS a Metodický pokyn k činnosti Ústřední kontrolní komise ČSV.

Členové RV byli informováni o navázání reklamního partnerství se společností ČEZ, a. s. Byl schválen členský příspěvek na rok 2024 ve výši 600 Kč na člena. Z příspěvku na člena obdrží okresní organizace svazu 25 Kč. Členský příspěvek ze včelstva byl snížen z 16 Kč na 4 Kč (3 Kč do Svépomocného fondu ČSV a 1 Kč do Chovatelského fondu ČSV). S ohledem na obdržené rozhodnutí o poskytnutí dotace NNO pro tento rok a nutnost čerpat prostředky na revitalizaci sídla svazu a rozvoj CIS, RV odsouhlasil změnu rozpočtu na rok 2023.

Zlatým hřebem jednání bylo pro členy RV překvapení v podobě předvedení nových včelařských spolkových obleků. Článek, fotografie a další informace o možnosti jejich objednání naleznete v dubnovém čísle časopisu Včelařství. Závěrečné Usnesení březnového zasedání RV 2023 naleznete ZDE.

Celou aktualitu včetně foto naleznete na webu ČSV, z. s.. ZDE

Mgr. Jarmila Machová


14.03.2023
Vážení přátelé.
Jak jistě víte, vedení svazu zvažuje navýšení členského příspěvku. Každá ZO může k tomuto samozřejmě zaujmout svůj postoj. V současné době u mnohých z vás probíhají výroční členské schůze. Informujeme pouze, že v případě vašeho nesouhlasu s navyšováním čl. příspěvků, by bylo vhodné na schůzi odsouhlasit a do usnesení písemně uvést tato konkrétní ujednání:


"Členská schůze schvaluje:

- usnesení o nepřijatelnosti zvyšování členských příspěvků ze strany představitelů ČSV, předsednictva RV ČSV a republikového výboru ČSV bez předložení přehledné a průkazné ekonomické analýzy hospodaření a návrhu souhrnných úsporných opatření pro následující období fungování ČSV, ze kterých by potřeba takovéhoto zvýšení příspěvků jednoznačně vyplynula."

"Členská schůze ukládá:

- zástupci ZO v okresním výboru, aby seznámil se stanoviskem k plánovanému navýšení členských příspěvků zástupce našeho okresu v RV Ing. Vladimíra Procházku, MBA a požadoval jeho hlasování ve smyslu rozhodnutí členské základny naší ZO."


Nezapomeňte také, prosím, také poslat zápisy a usnesení z VČS na naši okresní organizaci.

Rozhodnutí je samozřejmě na vás. Děkujeme za spolupráci.


14.03.2023
Dne 15.03.2023 proběhne od 17.30 hod. v hostinci U Čendy v Hodoňovicích zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.


01.03.2023

V neděli, 26.02.2023, proběhlo ve včelařském naučném areálu v Chlebovicích setkání nákazových referentů okresu Frýdek-Místek.
Na akci byli pozváni zástupci všech ZO a zástupci ostatních včelařských spolků našeho okresu. Jsme velice rádi, že k situaci ohledně moru včelího plodu a hniloby včelího plodu, která se v našem regionu znovu vyskytla asi po čtyřech desetiletích, nejsou včelaři lhostejní. Vždy se ovšem najdou tací, kteří z osobních důvodů práci ostatních hatí. Pouze spoluprací a důsledným dodržováním pravidel jsme schopni dosáhnout dlouhodobého výsledku a chránit tak zdraví našich včelstev. Nákazový referent je člověk v první linii, který by měl být natolik erudovaný, aby dokázal rozpoznat přímo v terénu na včelnicich členů ZO problém, pojmenovat jej a navrhnout postup řešení jak postupovat k jeho zdárnému vyřešení. Z tohoto důvodu je nutné neustálé vzdělávání, neboť problematika včelích nemocí je široká, stále v pohybu a otevřená.

Přednášku odborně vedl pan MVDr. Martin Kamler z VVÚ Dol. Věříme, že nákazoví referenti dostali všechny potřebné informace a odpovědi na své otázky, vč. praktických ukázek. Na závěr proběhla diskuze s paní MVDr. Marií Baštinskou z KVS, která vysvětlila legislativní a praktické dopady odhalení nákazy a apelovala na zodpovědnost, důslednost a slušnost všech včelařů.

Mor i hniloba včelího plodu jsou nebezpečné nákazy, které můžou být do chovu zavlečeny různě např. při zalétávání včel, loupežemi, roji neznámého původu, infikovanými plásty, úly či včelařskými pomůckami. Tak jako v případě dalších nákaz, je důležitá prevence a monitoring. Zejména se jedná o dodržování zásad správné chovatelské praxe, provádění průběžné dezinfekce a obměny úlů, rámků, díla a ostatního včelařského vybavení. Chovatelé by si měli pořizovat včely pouze ze známých a ověřených zdrojů, vždy s důrazem na laboratorní vyšetření a neumisťovat roje neznámého původu na svá stanoviště, popř. zvolit správný soubor opatření pro jejich umístění a zamezit přístupu včel do neobsazených úlů apod.

Buďte, prosím, zodpovědní a ohleduplní, nejen k sobě, ale i ostatním včelařům. Pouze společně monitoringem, prevencí, včasnými zásahy a zodpovědným chováním jsme schopni zabránit dalšímu rozšíření těchto nebezpečných nákaz.

Závěrem bych ráda poděkovala příteli Aleši Pinkovi za jeho práci a čas, který této problematice věnuje.

Monika Navrátilová


01.03.2023
V úterý 28.2.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů dlouho očekávané nové Nařízení vlády č. 53/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství ze dne 22.2.2023 s účinností od 1.3.2023.

Nařízení se vztahuje již na přechodné období od 1.1. do 31.7.2023.

Podrobné informace potřebné k podání žádosti o podporu na opatření v odvětví včelařství budou v nejbližší době k dispozici na stránkách SZIF: Včelařské eurodotace - Státní zemědělský intervenční fond (www.szif.cz).

Znění nového nařízení vlády tak, jak vyšlo ve Sbírce zákonů, naleznete ZDE.

Mgr. Jarmila Machová


27.02.2023

Rada kraje na své schůzi dne 20. 2. 2023 usnesením č. 62/4591 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2023.
Dotační program je zaměřen na poskytování účelových neinvestičních dotací na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji, a to na předmět dotace provedený v roce 2023, kterým může být:

 • obnova včelích úlů
 • pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku, zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destructor nebo lisu na výrobu mezistěn
 • podpora vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství
 • analýza moru včelího plodu a hniloby včelího plodu

Lhůta pro podávání žádostí je ode dne 24. 3. 2023 od 9:00 hodin do dne 7. 4. 2023 do 12:00 hodin.

Více informací v odkazu výše.


14.02.2023


14.02.2023

Informace - zasílání časopisu pro 2. a 3. v rodině.

Jelikož se v posledních dnech hromadí dotazy od jednatelů ZO ČSV, z. s. a členů ohledně zasílání časopisu Včelařství a Včelár, zasíláme hromadné vysvětlení.

Jednací řád ČSV, z. s. ze dne 20. 8. 2022 popisuje na str. 3, odst. 5 B) pravidla pro zasílání OVP a dalších periodik (v našem případě časopisu Včelár) druhým a třetím členům v rodině.


13.02.2023

Upozornění - Jak se vyjadřovat o cenách medu

Vážení funkcionáři,

na základě konzultace na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jejímž tématem bylo, jak se máme vyjadřovat v médiích k cenám medu, podáváme vám tuto informaci:

Protože Český svaz včelařů a jeho organizační jednotky jsou v postavení soutěžitele podle § 2 odst. 1 zákona na ochranu hospodářské soutěže, je členům statutárních orgánů, a to ať ČSV (předsednictvo) nebo ZO ČSV (výbor) nebo OO ČSV (výbor OO) zakázáno uveřejňování záměru zvyšování ceny medu. Zcela vyloučeno je uvádění konkrétních částek - např. cena se zvýší o 20% nebo o 10, 20 Kč ..... Porušení této povinnosti je považováno za protisoutěžní jednání a sankce může být až 10 mil. Kč. Obecně lze zdražení připustit, avšak vždy jen jako možnost, tedy slovy "lze očekávat zvýšení, cena se může zvýšit, mohlo by to znamenat zvýšení ceny.....".

Upozorňujeme proto všechny funkcionáře statutárních orgánů našich organizačních jednotek, aby se tohoto jednání zdrželi. K cenám medu se mohou vyjadřovat jen jako včelaři ohledně prodeje svého medu.

Mgr. Jarmila Machová
předsedkyně Českého svazu včelařů


09.02.2023

Jak je to v našem okrese s členskými příspěvky a dotací 1.D - podpora včelařství.

Členské příspěvky jsou vybrány, prostředky dotace 1.D rozděleny. Pojďme se jen v krátkosti podívat o jakých sumárních číslech se v našem okrese bavíme.

Členské příspěvky zaplatilo celkem 1383 včelařů, kteří obsluhují celkem 12.662 včelstev. Celková částka, kterou zaplatili členové našeho okresu tedy činí 618.676,- Kč. Z této částky si RV ČSV ponechal 588.109,60,- Kč a naší okresní organizaci bylo vyplaceno 30.566,40,- Kč.

Na národní dotaci 1.D - podpora včelařství v roce 2022 bylo celkem za náš okres žádáno včelaři na 12.472 včelstev o částku 2.244.960,- Kč z toho bylo obdrženo a vyplaceno 1.941.067,- Kč. Vrácená dotace činila 626,- Kč. Výška dotace na jedno včelstvo činila 156,61,- Kč.

Domnívám se, že je vždy dobré znát, jakou měrou přispíváme na chod Českého svazu včelařů. Je zcela logické si pokládat otázku, co za své peníze získáváme zpět. Je zcela legitimní chtít vědět o jaká čísla se opírají avizované návrhy na zvýšení členských příspěvků. Každá koruna navýšení členského příspěvku generuje cca. 54.000,- Kč. Je rovněž důležité se dotazovat jak spolek nakládá a zúročuje finance ležicí na jeho účtech, jak nakládá s majetkem či jakých zisků z podílů získává z vlastnické účasti ve firmách, apod.

Každy ekonomický subjekt může mít pouze takovou administrativní strukturu a zátěž, na jakou získá potřebnou finanční hotovost od svých členů - tedy od nás včelařů. Nebuďme tedy k této problematice lhostejní.

S přátelským pozdravem

Ing.arch. Aleš Jílek - předseda ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek


09.02.2023


07.02.2023
Dne 07.02.2023 proběhne od 16.30 na adrese 28.října 1639, 738 01 Frýdek-Místek zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.


01.02.2023


31.01.2023

Informace o výsledcích kontrol chovatelů včel v roce 2022

19.1.2023

Tisková zpráva - V roce 2022 zkontrolovala Česká plemenářská inspekce 349 chovatelů včel, z toho u 85 chovatelů bylo kontrolou na místě zjištěno porušení plemenářského zákona. Nedostatky zjištěné při kontrole na místě se týkaly nesplnění povinnosti odesílání hlášení o počtu včelstev a počtu umístění jednotlivých stanovišť k 1. září kalendářního roku.

Oproti roku 2021, kdy porušení plemenářského bylo zjištěno u necelého jednoho procenta chovatelů, došlo v roce 2022 k významnému nárůstu porušení na 24,4 procent. Z těchto důvodů chceme všem včelařům připomenout povinnosti, které vyplývají ze Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) ve znění pozdějších předpisů a to § 23, odstavec 1, písmeno c) a jsou specifikovány v § 80 a § 80a vyhlášky 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Konkrétní povinnosti chovatelů včel jsou následující:

 • předávat Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Hradištko pod Medníkem (dále jen pověřená osoba) údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku,
 • termín pro předání těchto údajů je nejpozději do 15. září kalendářního roku a to na formuláři, který jim poskytuje pověřená osoba,
 • v případě neregistrovaného chovatele včel, který hodlá začít s chovem včel, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť,
 • pokud registrovaný chovatel včel chce přemístit včelstva na místo neevidované jako stanoviště, nebo ruší již stanoviště registrované, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě hlášení o umístění stanovišť.

Podrobné informace včetně potřebných formulářů jsou zveřejněny na ČMSCH, a.s. - Včely (cmsch.cz).

POZOR!!!

Tuto povinnost chovatelé často zaměňují se žádosti o dotační titul 1. D. Podpora včelařství, která se podává             do 15. 10. kalendářního roku Českému svazu včelařů, z. s. k administraci dotace a je podmínkou pro její kladné vyřízení.

Chovatelé, u kterých bylo zjištěno porušení zákona, budou zařazeni pro výběr ke kontrole podle analýzy rizika pro příští období.

Zdenka Majzlíková
Česká plemenářská inspekce


31.01.2023

Časopis včelařství

Vážení přátelé.

Jistě víte, že od r. 2022 již není dotačně podporován nástroj plošného vzdělávání našich členů, tj. časopis Včelařství. Tyto finanční prostředky zákonitě chybí v rozpočtu ČSV. Protože na r. 2022 a 2023 máme uzavřeny dodavatelské smlouvy pro tisk a distribuci, dostávají naši členové Včelařství bez jakýchkoli omezení a to za cenu omezení jiných plateb a činností a akcí svazu. Tento stav však nejde dlouhodobě udržet.

V roce 2024 plánujeme vydávat časopis Včelařství a to prioritně elektronicky. Protože však víme, že mnozí z našich členů upřednostňují papírové Včelařství dodávané až do jejich poštovních schránek, zůstane zachováno. Potřebujeme však pro potřeby uzavření smluv s tiskárnou a distributorem pro rok 2024 vědět alespoň rámcově velikost nákladu časopisu, od něhož se bude odvíjet jeho cena. Ze stejného důvodu je třeba také diferencovat členský příspěvek, který samozřejmě musí být vyšší pro členy upřednostňující papírové vydání a tedy dražší způsob přístupu k časopisu Včelařství.

Člen bude celý rok odebírat buď papírové i elektronické Včelařství nebo jen elektronické. Z důvodu kalkulace, potřebujeme zjistit, kolik členů bude chtít pouze elektronickou verzi a kolik bude chtít navíc i papírové vydání (elektronické vydání bude pro všechny).

Žádáme vás, abyste na členské schůzi nebo jiným způsobem zjistili, kolik je zájemců o jednotlivé způsoby odběru časopisu a kolik členů celkem hlasovalo. Anketu pro doplnění zjištěných údajů naleznete zde:
https://cis.vcelarstvi.cz/survey/list_all

Informace nám prosím doplňte nejpozději do konce února. Děkujeme za spolupráci.

Autor: Zdeněk Forman


30.01.2023
ZO Český Těšín Vás zve na přednášku Mgr. Jiřího Danihlíka na téma "Varroa, viry, houby a bakterie ve včelstvech", která se koná 17. února 2023 od 17:00 hodin v konferečním sále na Albrechtově střední škole v Českém Těšíně. Rezervace na www.vcelaritesin.cz. Více info v pozvánce.


25.01.2023

Elektronická soutěž pro děti a mládež "PŘÍRODA KOLEM NÁS" 2023

Jako každý rok, tak i letos pro přátele včelaření, rybaření, myslivosti i zahrádkaření je připravena tradiční elektronická soutěž. Organizátorem je opět Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. Nasavrky spolu s partnery ČMMJ, z. s., ČRS, z. s., ČSV, z. s. a ČZS, z. s.

 • Soutěž je určena všem ve věku od 10 do 16 let
 • Soutěž bude probíhat od 1.3. -30. 4. 2023
 • Soutěžní otázky budou složeny z témat: včelařství, rybářství, myslivosti a zahrádkářství
 • Soutěžních otázek bude 28
 • Kritérium úspěchu je počet bodů (1 správná odpověď =1 bod)
 • Prvních deset výherců bude pozváno na výstavu NATURA VIVA 2023 Lysé nad Labem

Odkaz na soutěžní otázky naleznete v časopisech a na webových stránkách jednotlivých svazů a na webu Středního odborného učiliště včelařského - Včelařského vzdělávacího centra, o.p.s. Nasavrky, a to https://www.souvnasavrky.cz/prace-s-detmi-a-mladezi/

Soutěž je opět vytvořena jako webový formulář technologií GoogleForms. Po vyplnění kontaktních údajů se přechází na stránky s otázkami.

Před odesláním vyplněného formuláře lze stránkami listovat zpět a případně upravit odpovědi. Formulář nelze uložit, takže je ho třeba vyplnit najednou. Pozor na zavření okna prohlížeče, došlo by ke ztrátě vyplněných údajů.

S nejlepšími deseti řešiteli, se stejně jako v loňském roce, setkáme po předchozím písemném vyrozumění na Výstavišti v Lysé nad Labem, kde bude probíhat NATURA VIVA 2023. První desítka nejlepších získá vstup pro sebe a jeden doprovod na výstavu zdarma, ostatní náklady si hradí sami.

Přejeme Vám příjemně strávené chvíle nad řešením soutěžních úkolů.


10.01.2023

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás informovat o distribuci léčivých přípravků v roce 2023.

Vzhledem k enormnímu nárůstu cen vstupů, které nejsme schopni kompenzovat úsporami, jsme byli nuceni navýšit o tento nárůst i ceny léčiv. V následujícím období dochází k navýšení dotace v rámci opatření boj proti včelím nákazám na 50 %, což přispěje ke zmírnění dopadů zdražení na chovatele včel. Nové ceny léčiv jsou k nahlédnutí v CIS.

Upozorňujeme na termíny objednání OO ČSV a doporučujeme využití třech termínů objednávek pro jarní, letní a podzimní léčení. Prosíme OO ČSV o zaslání objednávky na letní léčivo do 15.4.2023 a pro léčivo na podzimní ošetření do 30.6.2023. Je třeba, aby ZO ČSV zadaly objednávky do CIS v dostatečném předstihu. Každá objednávka zpracovaná v systému CIS musí být ještě potvrzena praktickým veterinárním lékařem (ne státním), a to včetně objednávek, obsahujících pouze vyhrazené veterinární léčivé přípravky. Tuto objednávku je třeba zaslat do VÚVč poštou či e-mailem na leciva@beedol.cz.

VLP Gabon PF 90 mg nebude pro rok 2023 v CISu možné objednat běžným způsobem vzhledem k častěji se vyskytující rezistenci na tau-fluvalinát. Pokud o něj i přesto budete mít zájem, je nutné léčivo objednat po předchozí dohodě s VÚVč, nejpozději do 15.04.2023.

Dodávky VVLP VarroMed jsou již od minulého roku plynulé a i nadále je dostupný bez omezení. Stejně jako minulou sezónu můžete objednat VVLP Formicpro na bázi kyseliny mravenčí v gelových matricích - nově také v balení po 20 deskách.

Rozdělení objednávky po jednotlivých ZO ČSV je možné za poplatek 300 Kč vč. DPH za každou ZO ČSV. Za euro palety, které používáme na těžší objednávky kvůli zajištění stability účtujeme poplatek. Při osobním odběru je možná výměna palet na místě.

Aktuální informace o objednávkách: https://www.beedol.cz/objednavky-leciv-oo-csv

Více informací o léčivech: https://www.beedol.cz/cely-rok

S pozdravem

Výzkumný ústav včelařský10.01.2023

VÝZVA

Z důvodu velkých úhynů včelstev v zimním období v roce 2022 Vás žádáme o vyplnění v CISu skutečného počtu včelstev v tabulce k 15. 2. 2023 - na základě odevzdané zimní měli.
Počty uhynulých včelstev jsou důležité pro jednání ČSV se zástupci Státní veterinární správy.


10.01.2023
List The Guardian informoval v minulém týdnu veřejnost o tom, že americká vláda schválila použití první vakcíny pro včely na světě. Jedná se o nový způsob boje proti chorobám, které hubí celé včelí kolonie potřebné k opylování rostlin. Americké ministerstvo zemědělství udělilo podmíněnou licenci vakcíně vytvořené biotechnologickou společností Dalan Animal Health. Očkování má pomoci chránit včely medonosné před morem včelího plodu.
Vakcína bude z počátku přístupna pouze komerčním americkým včelařům. U naší odborné veřejnosti vyvolává tato informace spoustu doposud nezodpovězených otázek.
Uvidíme tedy v čase, zda tato vakcína bude skutečně účinným prostředkem v boji proti této nebezpečné nákaze a zda bude přístupná i našim včelařům.


05.01.2023

Vážení přátelé včelaři.

Dovoluji si vás v novém roce touto formou pozdravit a popřát vše dobré v již započatém roce 2023. Věřím, že i přes všechny včelařské klacky, které nám během něj budou házeny pod nohy, jím projdeme se vztyčeným hledím, tak, abychom mohli mít na konci dobrý pocit spojený s radostí z vykonané včelařské práce.

Všichni, kteří se malinko díváte kolem sebe a sledujete dění ve včelařském oboru, našem spolku na republikové úrovni či jen v našem okrese, víte, že situace je vážná, ale optimisticky dodejme, že není kritická. Bude nicméně záležet pouze na každém z nás, jak se k problémům postaví celek a jak je tedy společně zvládneme vyřešit - jak už ke včelařině patří. Mějme stále na paměti, že pouze my chovatelé zodpovídáme za naše včely a my jim vytváříme podmínky k životu. Ty začínají výběrem a péčí o úživnost stanoviště, hygienickými podmínkami a končí minimem správných zásahů ve správnou dobu s maximální snahou o přirozenost. Učme se neustále chápat včelstvo a jeho projevy života, protože lidské bytí je příliš krátké nato, aby si kdokoliv z nás mohl říci, že vše pochopil a vše ví.

Spolek si naši pradědové vytvořili proto, protože pochopili široký přesah včelařství, a protože chtěli díky vzájemnému předávání zkušeností a informací mezi sebou včelařit s klidnou hlavou a otevřeným srdcem. Hledejme dnes v tomto cestu ke kořenům. Nikdy ani neztrácejme naději, optimismus a zdravý selský, či chcete-li včelařský rozum, protože ve včelařském oboru nás letos stejně jako loni stále budou instituce a jednotlivci zásobovat novými či staronově oprášenými zaručenými recepty jak správně, módně či moderně včelařit. Se vzděláním a chápáním souvislostí se pak lépe vybírají cesty, kterými chceme kráčet. Spolkové dění se dozajista po volebním roce a roce oslav výročí založení uklidní. Neměli bychom se však nechat uspat a zaslepit zaběhnutými a samospádnými pořádky, ale stále mít na paměti, že je to právě každý jeden z nás, kteří tvoříme spolek a je jen na nás, jak bude vypadat a fungovat.

Náš okres bude v tomto roce s podporou MSK bojovat s nebezpečnými nákazami jako je mor včelího plodu či hniloba včelího plodu, které nás velice trápí a brání spoustě včelařům ve spokojeném včelaření. Obě nemoci jsou vážné a s fatálními závěry. V obou případech je nutné bojovat proti jejich šíření. Neobviňujme se navzájem, ale hledejme cestu z kruhu ven. Jsem rád, že se zástupci základních organizací, kterých se tyto problémy dotýkají nejvíce, ochotně zapojili do řešení problému, byť v šibeničních termínech. Vím, že je to starost a práce navíc, ale věřím, že to má smysl, a že výsledky pocítíme záhy všichni a budou určitě ku prospěchu nás všech. Chtěl bych všem, kteří tomu věnují a budou věnovat svůj čas a úsilí upřímně poděkovat.

Připravme se na to, že stejně jako budou v tomto roce náklady narůstat, tak bude zároveň klesat podpora státu v oblasti národních dotací pro včelařství, která nedosáhne ani poloviny té podpory současné. Kdo však včelaří kvůli dotacím ať raději nevčelaří vůbec. Naše krajina patří k jedné z nejzavčelenějších krajin v Evropě, současně ovšem neustále klesá její úživnost, proto bude-li včelařů méně nic se nestane, spíše právě naopak. Nelakujme tedy včelařství směrem ke společnosti na růžovo, ale hovořme pravdu o situaci a úskalích, které tento obor doprovází.

Přeji vám vše dobré, zdraví, sílu, vytrvalost a radost z vašich úspěchů stejně jako nezlomnost z vašich proher a těším se na setkání s vámi v tomto roce 2023.

S přátelským pozdravem

Ing.arch. Aleš Jílek - předseda OO ČSV F-M


03.01.2023
Metodika kontroly zdraví 2023

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023 je svým obsahem pro včely stejná jako v roce 2022. Účinnosti nabyla dne 22.12.2022, kdy byla vyvěšena na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR.


02.01.2023
Dne 03.01.2023 proběhne od 17.30 na adrese 28.října 1639, 738 01 Frýdek-Místek zasedání předsednictva výboru ČSV, z.s., okresní organizace Frýdek-Místek.

27.01.2023

Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí srdečně zve na přednášku přítele Miroslava Sedláčka na téma Jarní rozvoj, podněcování všemi pády, úlové systémy a přehled metodik včetně základů optomalizovaného plodiště,
která se uskuteční v pátek 3. února 2023 od 16:00 hodin, v multifunkčním sále požární zbrojnice SDH Dobrá, 2.NP (Dobrá č.p. 31, 739 51).
Zajistěte si místo na přednášce v rezervačním formuláři zde: REZERVAČNÍ FORMULÁŘ.

Vstupné 100,- CZK.
Počet míst kurzu je omezen na max. 50, přednost mají členové VSFDO.
Občerstvení zajištěno!