ZO Rychaltice

Život spolku vždy tvořili a tvoří lidé. Z těch dvou nebo tří stovek členů a členek již mnozí mezi námi nejsou. Vzpomeňme na ty známé i neznámé s úctou a připomeňme jmenovitě alespoň ty, kdo zastávali funkci předsedy.


1931 - 1943 Čeněk Rokos Rychaltice

1943 - 1946 Jaroslav Rožnovský Rychaltice

1946 - 1948 Ludvík Kološ Dolní Sklenov

1948 - 1951 František Urbiš Dolní Sklenov

1951 - 1963 Ludvík Kološ Dolní Sklenov

1963 - 1965 Ferdinand Žák Hukvaldy

1965 - 1976 Jaromír Rokos Rychaltice

1976 - 1991 Ferdinand Krpec Hukvaldy

1992 - 2010 Josef Sasín Hukvaldy

2010 - 2017 Petr Bujnoch Dolní Sklenov

2017 - dosud Martin Piskoř Kopřivnice

Čeněk Rokos
Čeněk Rokos

Něco z historie spolku

1911 - 1931

Dne 31. prosince 1911 byl v Národním domě v Místku založen "Včelařský spolek pro Místek a okolí se sídlem v Místku". Sdružoval včelaře z obcí Místek, Sviadnov, Chlebovice, Staříč, Palkovice, Zelinkovice, Lysůvky, Fryčovice, Rychaltice, Metylovice, Myslík, Kunčičky a Baška. Během kruté zimy 1929 zahynulo na 50% včelstev. Letní počasí však bylo mimořádně příznivé, výnosy 30 kg na včelstvo nebyly zvláštností. Byl to již druhý rok, příznivý na snůšku. To vše podnítilo včelaře k výraznější činnosti. Včelaři z Rychaltic a Sviadnova vystoupili z místecké organizace a založili si vlastní včelařské spolky. U rychaltických to byl čin rozumný, protože spojení s Místkem bylo obtížné a ustavení vlastního spolku mohlo včelařství jen prospět. Tolik komentář z místecké kroniky.

1931 - 1945

Dne 4. dubna 1931 se konala ustavující schůze Včelařského spolku v Rychalticích v obecním hostinci za účasti 28 členů. Aklamací byli zvoleni do předsednictva výboru: předseda - Rokos Čeněk (řídící učitel), místopředseda - Kološ Ludvík (varhaník), jednatel - Buchbauer Václav (vrchní dozorce), pokladník - Bujnoch Antonín (kovář).

Na konci roku 1935 měl spolek 50 členů, zazimováno 316 včelstev, medu vytěženo asi 2800 kg. Téměř všichni členové odebírali časopis Moravská včela. Jan Rožnovský (děkan) vyrobil lis pro šití rohoží ze slámy, Čeněk Rokos vedl kurzy chovu matek, za účasti 52 žen byl pořádán kurz medového pečiva, které pak bylo s medovinou prodáváno na včelařském výletě. Spolek zakoupil dva stroje na lití mezistěn.

*

Největší počet členů měl spolek v roce 1940, kdy z Hájova, Rychaltic, D. Sklenova, H. Sklenova, Hukvald, Fryčovic a Kateřinic evidoval 66 členů. Tehdy byl zakoupen Šedův vařák na vosk a decimální váha. Ve zprávě konstatováno, že většina členů jsou jen cukroví včelaři. Po stránce hospodářské byl rok označen jako katastrofa, poznamenán velkými úhyny včelstev a nepříznivým počasím v době snůšky.

*

K 1. lednu 1943 rezignuje na funkci předsedy ze zdravotních důvodů př. Čeněk Rokos, na jeho místo zvolen př. Jaroslav Rožnovský. Př. Čeněk Rokos 20. 7. 1943 umírá ve věku 69 let. . Z nařízení okresního úřadu se konala další valná hromada až 26. srpna 1944, kde př. Jaroslav Rožnovský charakterizuje př. Rokose jako vzorného otce rodiny, horlivého učitele a praktického včelaře, který své volné chvíle přebděl u svých včeliček.

*

Válečné roky jsou charakterizovány hlavně starostmi o dodávky přídělového cukru, snahou o zlepšování včelí pastvy, neúrodou medu a nízkými dodávkami medu na výkup "Svazu pro vejce, tuky a med" přes obchod pana Vajmara.

*

1946 - 1951

Uvědomělost včelařů po válce se nezlepšila. V souladu s politickými změnami byl ve spolku 7. 3. 1948 ustaven akční výbor. Předseda Ludvík Kološ na to reagoval rezignací a předsedou se stal př. František Urbiš. Počátkem roku 1951 se př. L. Kološ nechal přesvědčit a opět byl zvolen do funkce předsedy. V té době vyšlo nařízení, aby se území spolku krylo s obvodem okresu a kraje. Z toho důvodu včelaři z Hájova odešli a na upomínku jim byla darována jedna úlová váha. Ve spolku zůstali včelaři z Fryčovic-Krnalovic. Zde končí první kronika.

*

1957 - 1976

V roce 1957 dochází k celostátní organizační změně. Zemské organizace se slučují do Československého svazu včelařů s jeho krajskými, okresními a základními organizacemi. Oficiální název od té doby zněl: Československý svaz včelařů, Základní organizace Rychaltice.

V roce 1958 bylo v ZO ČSV Rychaltice 54 členů, kteří zazimovali 365 včelstev.

*

V roce 1961 včelaři uzavřeli závazek na počet 12. sjezdu KSČ, že kromě výsadby kaštanů, jív a keřů odpracují 200 hodin v JZD a 300 hodin na zvelebení obce. Rok na to dostala ZO z okresu důtku za nesplnění dodávky medu na státní nákup (na včelstvo se mělo odevzdat 1,8 kg medu).

*

Že to nebylo jednoduché s volbou funkcionářů ukazuje rok 1963, kdy kronikář se smyslem pro humor píše: "Volby předsedy a jednatele si vyžádaly delší rozpravy a pro neporozumění mladších a nadějnějších členů byli zvoleni předsedou př. Ferdinand Žák a jednatelem př. Alois Kuběna. Potvrdilo se, že nové koště dobře mete, protože v roce 1964 se naši včelaři umístili na 4. místě ve výkupu medu v okrese.

*

V roce 1965 nastupuje do funkce předsedy syn zakladatele př. Čeňka Rokose př. Jaromír Rokos, učitel včelařství a člen okresního výboru ČSV F-M.

*

Z roku 1967 je zajímavá zpráva o př. Karlu Mužném. Ten obhospodařoval 100 včelstev podniku Státní lesy v oboře na Hukvaldech. Na státní nákup odevzdal 1685 kg medu, 32,5 kg včelího vosku a 1,6 kg mateří kašičky.

*

V roce 1969 okres F-M neodevzdal na státní nákup žádný med. Konstatováno, že tak malý výnos od včelstev nepamatují ani staří včelaři.

*

Rok 1971 byl jubilejní, kdy organizace oslavovala 40. výročí od svého založení. Proto bylo 14. února v 9 hod. V restauraci "Na Teplé" za účasti 34 členů podáno i občerstvení. ZO tehdy čítala 52 členů, největším včelařem byl její předseda př. Jaromír Rokos se 44 včelstvy.

*

Omlazení se výbor dočkal v roce 1976, kdy se více prosadili třicátníci. Předsedou se stal př. Ferdinand Krpec a jednatelem př. Petr Bujnoch.

*

Za zmínku stojí, že v roce 1977 byl po 42 letech ve spolupráci s Českým svazem žen zorganizován "Kurz medového pečiva:. Vedla jej paní Růžena Edelmanová. Kurzu se zúčastnilo 14 žen. Následovala prodejní výstavka v Obecním hostinci v Rychalticích, kde vystavované pečivo bylo po dvou hodinách vyprodáno. Počet členů v roce 1983 klesl na 31.

*

90. a další léta

V devadesátých letech minulého století k nám přichází do včelstev úporný parazit roztoč varroa destructor. Začínají zimní odběry včelí měli a vzorky jsou poštou odesílány na vyšetření do SVÚ Olomouc. Hlavními prostředky k tlumení roztočů se stávají Varidol a Formidol.

Aby toho nebylo málo, v roce 2014 je zjištěno ohnisko moru včelího plodu v sousedních Kozlovicích a naše ZO se dostává od té doby se svými katastry Sklenov a Rychaltice dlouhodobě do ochranného pásma, pro které platí přísnější opatření. S ošetřením včelstev aerosolem nám pro zájemce pomáhá před vánocemi př. Zdeněk Hajný z Fryčovic. Každoroční kontrolní vyšetření včelí měli na MVP zatím jeho výskyt u nás nepotvrdilo.

*

V roce 2017 dochází ke generační obměně ve výboru ZO. Předsedou zvolem př. Martin Piskoř, pokladníkem př. Pavel Mlčoch, jednatelem př. Petr Bujnoch.

*

Medný výnos se pohyboval v závislosti na snůškových podmínkách od 2000 do 3000 kg. Hlavními zdroju nektaru jsou řepka, jetel inkarnát, javory, lípy, výjimečně přichází i medovice.

V roce 2021 činil počet členů 21, zazimováno 200 včelstev. Kromě našich členů zazimovalo dalších 100 včelstev na území naší obce 12 registrovaných včelařů z jiných ZO. Medu vytočeno 2004 kg.

Med se prodával ze dvora 1 kg za 150-200 Kč, cukr se dal koupit za 10-15 Kč.

Naše ZO nemá žádný hmotný majetek, neřeší dodávky na státní nákup medu, k pozvánkám na schůze slouží místo oběžníku internet, krajské a evropské dotace pomáhají včelařům realizovat:

  • nerezový program pro vytáčení a zpracování medu,
  • nahrazování starých úlů novými,
  • efektivnější produkci včelího vosku

Včelařské potřeby si členové nakupují po internetu nebo často i ve Včelím obchůdku v Chlebovicích.

*

Významým pomocníkem pro evidenci a generování různých žádostí, výkazů a příloh je Centrální informační systém. Pro evidenci včelařů u Českomoravského svazu chovatelů nově slouží Integrovaný zemědělský registr, jinými slovy téměř vše z administrativy dnes chodí přes počítače.

Vzdělávací činnost je zcela v odpovědnosti každého včelaře. Všichni odebírají časopis Včelařství, individuálně se zúčastňují přednášek, kurzů a výstav dle svého zájmu a výběru. Na internetu je možno sledovat množství videí se včelařskou tématikou nebo se zapojovat do diskuzních fór.

Dary obce Hukvaldy od roku 2006 na podporu činnosti naší ZO významně přispěly ke stabilizaci financování rostoucích výdajů a vytvoření potřebné rezervy.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zasloužili o dobré jméno naší ZO ČSV Rychaltice v její historii, kdo ji jakkoliv pomohli, když to bylo potřeba. Věřím, že se někteří v nás dožijí i oslavy 100. výročí založení včelařské organizace v Rychalticích.

Přeji vám pevné zdraví a vše dobré do osobního života.

Martin Piskoř